Nápověda

V této sekci budou postupně shromažďovány informace o tom, jak používat tyto webové stránky.

Vstupte do nápovědy ...

Nápověda
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Navigace: Úvodní stránka Přehled zpráv Rada města na svém zasedání konaném 2007 ...
Rada města na svém zasedání konaném 2007 ... PDF Tisk Email
Město a samospráva - Rada města
Napsal uživatel Webmaster   
Pátek, 30 Duben 2010 20:11

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007 ...

 • schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou a pověřuje starostu popisem smlouvy
 • schvaluje smlouvu o zajištění ozvučení akce – Prvního reprezentačního plesu města, konaného dne 9. 2. 2008, uzavřenou s Michalem Krausem, Kalvody 398, 250 01 Brandýs nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje uzavření mandátní smlouvy, smlouvy o dodávce a odběru tepla a nájemní smlouvy s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, 674 01 Třebíč a pověřuje starostu podpisem smluv
 • bere na vědomí zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou s platností od 1. 1. 2008
 • projednala a schvaluje ceník produktů silové elektřiny Energocentra pro podnikatele v Sázavanu na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 a schvaluje dodatek ke smlouvám na odběr elektřiny pro Sázavan Strojírny, s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou, TRW s.r.o., Frigera, a.s., Zengrova 110, 280 59 Kolín IV, Tedom Energo s.r.o., Výčepy 195, 674 01 Třebíč, Century 2000 s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou, Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, 140 00 Praha 4, Arvetti spol. s.r.o., Náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., 257 63 Trhový Štěpánov 302, Václav Vacek - Vados, sad Míru 788, 285 22 Zruč nad Sázavou, AZIP s..r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou, Čučka Tomáš, Loucká 3378/2B, 669 02 Znojmo a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků
 • schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění překladatelské služby se společností FORTRANS s.r.o. sídlem Hranice 27 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • z důvodu vyčerpání uchazečům o obecní byt z pořadníku a na základě doporučení bytové komise schvaluje doplnění pořadníku ze seznamu uchazečů dle bodového ohodnocení

Rada města na svém 28. zasedání, konaném dne 03.12.2007 ...

 • bere na vědomí rezignaci Mgr., Bc. Jany Marečkové na funkci člena Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou. Mgr. Marečkovou bude informovat kancelář KS.
 • osvědčuje, že p. Luboš Heřmánek byl prohlášen členem Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou na uprázdněný mandát z kandidátky ČSSD. Osvědčení zašle KS.
 • schvaluje žádost MŠ Malostranská o umístění retardéru v ulici Malostranská, který bude uhrazen z rozpočtu 2008. Žadatelku bude informovat KS.
 • schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 48 tis. Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu pro rok 2007, název projektu: Turistické informační materiály
 • schvaluje uplatnit požadavky na úpravu Zadání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Požadavky na Krajský úřad Středočeského kraje zašle ing. Novák.
 • bere na vědomí předloženou informaci a souhlasí s tím, že MŠ Na Pohoří bude vařit obědy pro strávníky s pečovatelskou službu
 • schvaluje uzavření Smlouvy o hudební produkci se skupinou historické hudby Dei Gratia, zastoupenou Miloslavem Vaváčkem, Smlouvy o zajištění ohňostroje s firmou SOPTÍK – Václav Michalski, Sokolovská 95, 273 51 Pletený Újezd, Smlouvy o zajištění ozvučení akce s p. Michalem Krausem, Kalvody 398, 250 01 Brandýs nad Labem, Smlouvu o vystoupení s firmou Bürgerschaft aus beraun s.r.o., Praskolesy 1, 267 54, zastoupenou p. Daliborem Belfínem na akci Slavnostní rozsvícení vánočního stromku dne 9. 12. 2007 a pověřuje starostu podpisem smluv
 • schvaluje uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor projektanta pro stavbu Zruč nad Sázavou – Lávka přes Sázavu u stadionu se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, 120 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 15N04/45 s Pozemkovým fondem ČR, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a a pověřuje starostu podpisem dodatku a dohody
 • schvaluje návrh Smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smluv
 • ukládá připravit návrh smlouvy o pojištění odpovědnosti Města a školských zařízení podle návrhu společnosti WOOE u pojišťovny Kooperativa
 • schvaluje Smlouvu o provádění úředních měření rychlosti silničních motorových vozidel ve správním obvodu města Zruč nad Sázavou s firmou LK-systém s.r.o., J. Beneše 417, 551 02 Jaroměř a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje předloženou smlouvu „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena třístranná (cizí investice)“ uzavřenou mezi STP Net, s.r.o., zastoupenou společností Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4 a Bayasgalan Doljinsuren, Na Pohoří 794, Zruč nad Sázavou a městem Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje Smlouvu o hudební produkci uzavřenou s hudební skupinou KARÁT – KABÁT revival, zastoupenou p. Jiřím Bukačem na První reprezentační ples, který se bude konat 9. 2. 2008 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • na základě žádosti a zveřejnění dle zákona o obcích schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor – prodejny potravin v Želivci – na další dva roky za dosavadních podmínek a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy
 • na základě zveřejnění záměru a žádosti pana Duchana schvaluje rozšíření pronájmu nebytových prostor ve střední části obj. „D“ ve Zručském dvoře ještě o horní část tohoto objektu
 • ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č. 862, 2603/1, 2606/3, 2615/3, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou
 • na základě žádosti o zpevnění příjezdové cesty v Želivci, ukládá Mgr. Hujerovi objednat u firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 asfaltování místní komunikace v Želivci, celkem 240 m2 za cenu 58 tis. Kč + DPH. Žadatelku budou informovat TS.
 • souhlasí s umístěním vratové kolejnice na pozemku města p.č. 430, která je součástí konstrukce posuvných výjezdových vrat, která zajišťují přístup na pozemek p.p.č. 429/1 se stavbou rodinného domu čp. 390 v Malostranské ulici, jenž je majetkem žadatelů. Žadatele bude informovat SÚ.
 • ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem p.p.č. 795 dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou
 • doporučit předložit do jednání ZMě Obecně závaznou vyhlášku města Zruč nad Sázavou č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • zřizuje Komisi k zajištění místního šetření při čerpání příspěvku z povodňového fondu ve složení: Jan Jelínek, ing. Milan Růžička, p. Lubomír Dolák (náhradník pí Pacalová), které musí být zajištěno do dubna 2008. Zaslání jmenování členům komise zajistí KS.
 • ukládá předložit do jednání ZMě Návrh projektu přípravy a realizace dvou etap systému sběru bioodpadů ve městě

Rada města na svém 27. zasedání, konaném dne 12.11.2007 ...

 • schvaluje prodej (zpětný odkup) podílových listů fondu Pioneer Investments a pověřuje starostu realizací prodeje
 • schvaluje oddací dny – každá lichá sobota v měsíci od 10 do 14 hodin s platností od 1. 1. 2008
 • na základě podrobného rozboru jednotlivých položek a zapracovaných připomínek Města schvaluje snížený návrh ocenění dalších nezbytných prací na zabezpečení střech, štítů a západní zdi lihovaru ve Zručském dvoře a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou
 • pověřuje p. Lubomíra Doláka a p.Jana Jelínka, aby v dalším kroku upřesnili informace (tabulku) o nebytových nemovitostech podle vzoru již hotových bytových nemovitostí (dát do přehledu hodnotu, zanedbanost a nároky na údržbu staveb)
 • ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 47/2007 ( prodej částí „b“ a „d“ vytvořených z p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou do vlastnictví: TJ Jiskra Zruč nad Sázavou)
 • ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 48/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR)
 • ukládá splnit p. Malému usnesení 8. zasedání ZMě č. 49/2007 (podání žádosti na bezúplatný převod p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR)
 • ukládá splnit p. Jelínkové usnesení 8. zasedání ZMě č. 50/2007 (6. úpravu rozpočtu města na rok 2007)
 • ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 51/2007 (závazek města k bezplatnému převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy)
 • ukládá splnit Mgr. Hujerovi usnesení 8. zasedání ZMě č. 54/2007 (odkup lesních p.p.č. 2583, 2585, 2570 dle KN, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou)

Rada města na svém 26. zasedání, konaném dne 05.11.2007 ...

 • na základě vyhodnocení poptávky na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby „Zruč nad Sázavou – oprava místních komunikací“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 PRAHA 9, na druhém místě nabídku č. 3 firmy Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, 286 22 Čáslav ( firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10 se z výběrového řízení omluvila) a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle KS.
 • schvaluje provozní řád hřiště s umělým ledem, umístěným před školní jídelnou

Rada města na svém 25. zasedání, konaném dne 31.10.2007 ...

 • schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřený s firmou AGRO PERTOLTICE, a.s., Zruč nad Sázavou čp. 331 a pověřuje starostu podpisem dodatku
 • schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6 na nákup vozidla Multicar M26 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • projednala a schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb města Zruč nad Sázavou“ na období 1. 11. 2007 – 31. 3. 2008, dle návrhu předloženého Technickými službami
 • projednala a schválila Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, uzavřenou s firmou United Energy Trading, a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, 110 00 Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: 200025 Vlašim – Zruč nad Sázavou a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS.
 • projednala žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku: 240064 Zruč nad Sázavou – Pertoltice, Chlístovice a nemá k udělení licence žádné připomínky. Souhlasné stanovisko zašle KS.
 • ukládá předložit ZMě k projednání nákup pozemků p.č. 2583 dle KN, 2585 dle KN a 1223/1 dle PK vše v k.ú. Zruč nad Sázavou a nedoporučuje koupi těchto pozemků
 • projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, Okresní organizace Kutná Hora o příspěvek na nákup chybějícího sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu uvedených pomůcek zřízenou v Červených Janovicích. RMě žádosti nevyhovuje s tím, že finanční prostředky Město poskytuje pobočkám Svazu tělesně postižených, které působí na území města a s příslušnou částkou je počítáno v rozpočtu Města. Žadatele bude informovat EO.
 • souhlasí se zřízením zpevněné plochy u domu čp. 35 na Malostranském náměstí za těchto podmínek: plocha bude provedena přímo v definitivní podobě (nikoliv nejprve štěrk a „někdy“ zámková dlažba), bude přizpůsobena připravovanému chodníku, bude vybudována na náklady stavebníka a zůstane veřejným prostranstvím v majetku města. Stavebníka bude informovat SÚ.
 • na základě žádosti firmy VlašimNet schvaluje udělení souhlasu s tzv. „zasíťováním“ domu čp. 783 pro rozvody internetu za podmínek uvedených v žádosti a dalších podmínek stanovených Správou majetku ( m.j. dočasnost souhlasu a neodpovědnost Města za tyto rozvody).
 • bere na vědomí změnu sídla nájemce nebytových prostor v areálu Sázavanu – AZIP, s.r.o., Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou
 • schválila doplněný návrh projektové dokumentace ing. Miroslava Ondráka, dopravní projektování, Bahno 8, 284 01 Kutná Hora na akci: „Zruč nad Sázavou – rekonstrukce přístupových komunikací k zámku“
 • ukládá předložit ZMě návrh rozpočtu na rok 2008

Rada města na svém 24. zasedání, konaném dne 26.10.2007 ...

 • schvaluje poptat následující odborné firmy na veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací stavby „Zruč nad Sázavou – oprava místních komunikací“: Silnice Čáslav, a.s., Chotusická 1121, 286 22 Čáslav / COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 PRAHA 9 / Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

Rada města na svém 23. zasedání, konaném dne 17.10.2007 ...

 • schvaluje žádost Křesťanské společnosti Nový Život, Veleslavínova 14, Ústí nad Labem o výpůjčku klubovny autoškoly v objektu školní družiny pro uspořádání akce pro děti v sobotu 20. 10. 2008 od 13 do 17 hodin a bezplatné vyvěšení plakátů a vyhlášení městským rozhlasem. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Lávka přes Sázavu u stadionu“ a pověřuje starostu podpisem dodatku
 • schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Frigera, a.s., Zengrova 110, 280 59 Kolín IV ve výši 10.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za studii proveditelnosti protipovodňových opatření včetně žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce „Zruč nad Sázavou – protipovodňová opatření“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení, adventního koncertu dne 15. 12. 2007 od 18.30 v kostele ve Zruči nad Sázavou, uzavřenou s pí Danielou Demuthovou, Nad Krocínkou 70, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, Topolová 1080, Zruč nad Sázavou na pronájem prostor v čp. 510 ( byt školníka ) na dobu 10 let, nájemné 400,- Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou půl roku s platností od 1. 1. 2008 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje zveřejnění záměru města na prodej dílů „b“ a „d“ p.p.č. 1914/1 a prodej následně předložit na jednání ZMě
 • ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 2014/1 a 2014/3 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou
 • ukládá předložit ZMě k projednání záměr bezúplatného převodu p.p.č. 766/2 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a zrušení usnesení ZMě č. 40/2006
 • schvaluje předložit ZMě návrh schválení bezplatného převzetí vybudovaných protipovodňových opatření od investora Povodí Vltavy, s. p. do svého majetku, a to po nabytí právní moci kolaudačního

Rada města na svém 22. zasedání, konaném dne 03.10.2007 ...

 • schvaluje osvobození od poplatku za výlep plakátů a bezplatné vyhlášení městským rozhlasem SRPDŠ při 1. ZŠ ve Zruči nad Sázavou na Kateřinskou zábavu, která se bude konat 24. 11. 2007 na hotelu Baťov. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje výpůjčku Zrcadlového sálu Svazu diabetiků ČR, územní organizace Kutná Hora dne 24. 10. 2007 od 9 do 13 hodin pro uspořádání bezplatného měření glykemie pro veřejnost, bezplatné vylepení plakátů a vyhlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje povolení využití louky „Na Pohoří“ pro pořádání akce pro veřejnost „Drakiáda“, která se uskuteční 14. 10. 2007 od 14 do 18 hodin, bezplatné poskytnutí nařezaného palivového dřeva a povoluje rozdělání menších ohňů při této akci, za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Žadatele bude informovat KS.
 • na základě žádosti p. Jiřího Němce, Kosmonautů 1580, 583 01 Chotěboř ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem parkoviště na náměstí Míru, část pozemku p. č. 1842, za účelem pořádání pravidelných prodejních trhů v roce 2008. Pokud se nepřihlásí další zájemce, schvaluje pronájem p. Němcovi a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
 • schvaluje smlouvu o spolupráci na vzájemnou propagaci uzavřenou s firmou PROGRAMOVÁ, a.s., se sídlem Praha 10, Korunní 2456/98 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu Zručského dvora – objektu D p. Jaroslavu Duchanovi, Družstevní 775, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • na základě žádosti firmy Vlašim Net, Jiří Tlapák, 532 42 Ronov nad Doubravou o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 783, Slunný Vrch schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a Mgr. Hujera dojednáním technických a finančních podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení.
 • schvaluje s Evropskou projektovou kanceláří, středisko Občanského sdružení Prostor, Kutnohorská 17, 280 02 Kolín uzavření Smlouvy o dílo a Smlouvy o řízení projektu s názvem „Zručský zámek ožívá II. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smluv
 • projednala nabídky autorizovaných dodavatelů na multikáry a doporučuje předložit nákup multikáry k projednání ZMě
 • projednala předložený návrh lustru do obřadní síně od pí. Lei Raisové a doporučuje nákup předložit k projednání ZMě
 • projednala výsledek průzkumu trhu se silovou elektřinou provedený poradenskou firmou EnEng. s.r.o. Příbram na dodavatele elektřiny pro Energocentrum na léta 2008 a 2009. Byli osloveni následující dodavatelé: ČEZ Prodej s.r.o., Pražská energetika a.s., United Energy Trading a.s. Jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel silové elektřiny byla vybrána společnost United Energy Trading, a.s. RMě pověřuje p. Bareše, aby zahájil jednání o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou United Energy Trading, a.s. a pověřuje Mgr. Hujera podpisem této smlouvy na roky 2008 a 2009 a podpisem plné moci zmocněnci k tomu, aby zmocněnec United Energy, a.s. uzavíral, měnil a vypovídal smlouvy o distribuci elektřiny se společností ČEZ Distribuce a.s.
 • schvaluje uzavření nové Mandátní smlouvy s p. Bohuslavem Škorničkou, kde budou zapracovány připomínky finančního výboru ze zasedání ze 14. 9. 2007 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • ukládá pojistit městské lesy proti požáru
 • schvaluje žádost Sokola Řendějov o bezplatný výlep plakátů a hlášení rozhlasem na jejich hokejová utkání
 • schvaluje bezplatné vylepení plakátů na 3. ročník Miss Kutnohorska, které se uskuteční v pátek 19. 10. 2007 v 19,30 hodin v městském Tylově divadle Kutná Hora

Rada města na svém 21. zasedání, konaném dne 19.09.2007 ...

 • schvaluje cenu oběda ve školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou ve výši 47,- Kč od 1. 10. 2007. Ředitelku I. ZŠ bude informovat KS.
 • schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z 13. 10. 2006 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z 18. 10. 2005 s ing. Vladimírem Klatovským, Družební 957, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem dodatků
 • v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů Města pro období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 v zákonné výši 29,6 %
 • projednala žádost TS a schvaluje nákup křovinořezu typ BC 2145 za 19.286,- Kč včetně DPH ( JONSERED ) a sekačky typu LN 21 53 za 16.566,- Kč ( JONSERED ) od firmy PROFITTING CZ s.r.o., Polepská 351, 280 02 Kolín IV
 • na základě žádosti firmy WIFCOM – Marta Krmelová, Miličín o umístění zařízení pro přenos a šíření bezdrátového internetu na střeše domu čp. 751 schvaluje umístění tohoto zařízení a pověřuje p. Doláka a starostu Mgr. Hujera dojednáním podmínek. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění tohoto zařízení.
 • na základě žádostí TJ Jiskra Zruč nad Sázavou a Mgr. Dity Boumové – MC Setkání, Dvouletky 706, 285 22 Zruč nad Sázavou schvaluje prodloužení nájemních smluv ev.č. NP 005/06 a 015/05 na tělocvičnu v bývalé ŠD na dobu neurčitou a pověřuje starostu města podpisem dodatků těchto smluv.
 • na základě vyhodnocení poptávky na akci: Celková obnova altánu v zámeckém parku schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro město, nabídku č. 2 firmy ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč, na druhém místě nabídku č. 3 firmy ATOS spol. s.r.o., Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, na třetím místě nabídku č. 1 firmy Vlastimil Komárek, zednické a obkladačské práce, 671 71 Hoštěradice 441 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě. Oznámení uchazečům zašle SM.
 • projednala žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha o vydání stanoviska k připravované stavbě vodovodního přivaděče pro obec Chabeřice včetně Holšic a výhledově i pro městys Kácov a souhlasí s umístěním stavby dle předložené dokumentace. Souhlas bude podkladem pro územní řízení vodovodního přivaděče. Žadatele bude informovat SÚ.
 • souhlasí s umístěním zastřešené pergoly na p.p.č. 2035/1 dle předložené situace. Žadatele bude informovat SÚ.
 • projednala nabídku poradenské firmy EnEng. s.r.o., Bratří Čapků 254, 261 01 Příbram na zpracování výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro Energocentrum v roce 2008 a pověřuje tuto firmu organizací výběrového řízení. Firmu budou informovat TS.
 • schvaluje pronájem projektoru ve výši 350,- Kč/ hod. + DPH 19 % včetně plátna
 • schvaluje úpravu chodby ve 3. NP v západním křídle zámku ( výše nákladů cca 55 – 60 tis. Kč ) z důvodu zlepšení přístupu na ekonomický, stavební odbor a využití výtahu
 • schvaluje vybudování kanalizace ve Zručském dvoře dle projektu s rozpočtem 561.247,- Kč včetně DPH firmou Stavebniny Kolumbus s.r.o. Náklady budou započteny s nájmem Zručského dvora. Firmu bude informovat SM.
 • ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 38/2007 ( prodej části p.p.č. 882 - p. Jirava )
 • ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 39/2007 ( prodej id. 14/177 vlastnického podílu – obec Hněvkovice )
 • ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 40/2007 ( prodej p.p.č. 307 – p. Forejt )
 • ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 41/2007 ( koupě p.p.č. 837/2 – manž. Fialovi, V Maloninách )
 • ukládá splnit pí Janě Jelínkové usnesení 7. zasedání ZMě č. 43/2007 ( 5. úpravu rozpočtu )
 • ukládá splnit ing. Novákovi a p. Malému usnesení 7. zasedání ZMě č. 45/2007 (bezplatný převod vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl „a“ a 2719/9 díl „b“ firmy ASMO)
 • ukládá splnit ing. Růžičkovi usnesení 7. zasedání ZMě č. 46/2007 ( Změnu č. 6 ÚPSÚ )

Rada města na svém 20. zasedání, konaném dne 29.08.2007 ...

 • schvaluje přijetí finanční dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2007 ve výši 28.850,- Kč od Ministerstva životního prostředí na výsadbu nelesní zeleně
 • schvaluje předložit ZMě návrh na schválení bezplatného převodu vlastnického práva u pozemků p.č. 2719/10, 2719/33, 2719/9 díl „a“ a 2719/9 díl „b“ od firmy ASMO CZECH s.r.o. na město Zruč nad Sázavou darovací smlouvou
 • opět projednala snížení nájemného v Zámecké restauraci a schvaluje měsíční nájemné ve výši 6.413,- Kč počínaje měsícem září 2007 do srpna 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. RMě pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Žadatele bude informovat SM.
 • na základě žádosti manželů Šustových schvaluje umístění výkopku ze stavby jezírka na parcele č. 921 a ukládá odboru SÚUPŽP zkontrolovat po dokončení překrytí černé skládky a použití výkopku. Žadatele bude informovat SÚ.
 • schvaluje termíny svateb 1x za čtrnáct dní, aby se co nejméně vzájemně omezovaly s prohlídkami zámku či kulturními akcemi
 • schvaluje předložení návrhu do ZMě, ve kterém RMě požádá o souhlas s tím, že v případě poklesu korunové hodnoty investice Města ve fondech Pioneer pod nejbližší níži ( cca 4.050 tis. Kč) RMě může investici ve fondech ukončit a peníze konzervativně investovat ( bankovní vklad, obligace ) před následným použitím v rámci rozpočtu Města na rok 2008 a případné další roky
 • na základě žádosti nájemce nebytových prostor ve Zručském dvoře HT CZECH s.r.o., zastoupené jednatelem p. Jiřím Čapkem schvaluje podnájem části 1. patra objektu „CH“ – dolní paní Marcele Fineganové – Sekáč Sluníčko, Komenského 1463, Vlašim, a to za účelem provozování živnosti v maloobchodu s dětským značkovým textilem a hračkami. Počátek podnájmu je 1. 9. 2007. Žadatele bude informovat SM.
 • schvaluje žádost Mateřského centra Setkání o výpůjčku zámeckého parku pro pořádání akce pro děti ( Pohádkový park ), která se uskuteční 23. 9. 2007 od 14,00 do 18,30 hodin, zpřístupnění WC a otevření informačního centra v daném termínu a poskytnutí 4 m dřeva pro „kanadské krby“. Žadatele bude informovat KS.

Rada města na svém 19. zasedání, konaném dne 08.08.2007 ...

 • schvaluje uzavření darovacích smluv s firmou VARIEL a.s., Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, s firmou TRW Autoelektronika s.r.o., Jana Nohy 2048, Benešov, s firmou Sázavan strojírny s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou, s firmou DK LAKOVNY s.r.o., Průmyslová 1018, Zruč nad Sázavou, s firmou KOVOMONT ZRUČ s.r.o., Průmyslová 1017, Zruč nad Sázavou, každá ve výši 10.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro platbu za Studii proveditelnosti protipovodňových opatření, včetně Žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření a kompletaci příloh do dotačního programu akce : Zruč nad Sázavou – protipovodňová opatření a pověřuje starostu podpisem smluv
 • schvaluje změnu výše vstupného na zámek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč, rodinné vstupné ( 2 dospělí + 2 děti) 120,-Kč, skupina 10 a více - dospělí 40,- Kč/os., skupina 10 a více - děti 20,- Kč/os
 • schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S - 5599/03/KMXX s firmou ASPI a.s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 ( změna aktualizačního cyklu na 1 měsíc) a pověřuje starostu jednáním s firmou o ceně a podpisem dodatku
 • schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou STP Net s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha 4, která je zastoupená společností Středočeská plynárenská a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení, která proběhne ve dnech 3. – 4. 10. 2007
 • ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části p.p. č. 882, dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou, dle přiložené situace a prodej následně předložit na jednání ZMě
 • souhlasí s provedením rekonstrukce kanálu dešťových vod na p.p.č. 930/1, 1817/2 a 931, vše dle KN v k.ú. Nesměřice za podmínky, že po provedení rekonstrukce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • schvaluje žádost shromáždění „UANDU tribe“ o uspořádání kulturní akce dne 15. 9. 2007 v areálu venkovního prostoru Pod Zámkem od 15,00 do – 24,00 hodin. Žadatele bude informovat KS.
 • souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 1914/1 v k.ú. Zruč n.S., který je v majetku města. Po dokončení stavby přípojek uvede stavebník dotčený pozemek do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • pověřuje starostu města vydáváním souhlasu s umísťováním přípojek k inženýrským sítím na městských pozemcích v případech, kdy nebude město klást jiné podmínky než uvedení pozemku do původního stavu. V ostatních případech je třeba souhlas projednat v RMě.
 • schvaluje výpůjčku areálu školní družiny Českému svazu chovatelů pro pořádání tradiční 28. výstavy drobného zvířectva, konané 15. 9. 2007 a bezplatné vyvěšení plakátů a hlášení rozhlasem. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje výměnu nádob na plasty v separačním hnízdě křižovatka ulic Na Farském a Nad Městem
 • projednala žádost p. Zdeňka Vosláře o snížení nájemného v Zámecké restauraci a pověřuje starostu jednáním s p. Voslářem o ceně s tím, že RMě souhlasí se snížením ceny nájemného v termínu od září 2007 do května 2008 a v září 2008 budou opět probíhat jednání o stanovení výše nájemného. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje poptat následující firmy na akci Celková obnova altánu v zámeckém parku: ATOS spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou , Husovo nám. 139 / ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč / Vlastimil Komárek , 671 71 Hostěradice 441
 • pověřuje starostu Mgr. Martina Hujera a pí Jiřinu Janatovou přípravou materiálů a vypracováním žádostí o dotaci na podporu pořizování cizojazyčných překladů turistických informací a zasláním na Středočeský kraj, název projektu – „Podpora turistických informačních center ve Středočeském kraji“
 • schvaluje uzavření nájemní smlouvy s městem Vlašim, se sídlem Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim na pronájem skládací mobilní tribuny a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje výpůjčku zrcadlového sálu Českému svazu žen na projekci filmů o Zruči dne 17. 10. 2007 od 16,00 do 18,00 hodin. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje žádost p. Jana Čepka, FREAKSTYLESHOP, Tylova 565, Kutná Hora o uspořádání akce na skateparku dne 18. 8. 2007. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje žádost občanského sdružení Moto Debil´s boys o výpůjčku bývalé atletické dráhy v areálu fotbalového stadionu a bývalého škvárového hřiště pro depo motocyklů dne 19. 7. 2008 za účelem pořádání III. motorkářských her za podmínky, že s tímto bude souhlasit TJ Jiskra ( oddíl kopané). Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje otevření odloučených pracovišť Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v Načeradci, Lukavci, Zbraslavicích. Ředitele ZUŠ bude informovat KS.

Rada města na svém 18. zasedání, konaném dne 19.07.2007 ...

 • schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti střežení objektů s OS Prostor, se sídlem Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje uzavření Smlouvy o přenechání majetku do užívání č. 20513/2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje prodloužení pronájmu p. Bohumilu Touškovi části pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou, kde má umístěný prodejní stánek, a to do 31. 8. 2007, za stejných podmínek jako dosud a pověřuje starostu podpisem dodatku k této smlouvě
 • schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 21. 10. 2003 o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem ve Zruči nad Sázavou – CZT „Sázavan“ s firmou TEDOM ENERGO s.r.o., se sídlem Výčapy 195, 674 01 Třebíč a pověřuje starostu podpisem dodatku
 • schvaluje Nařízení města Zruč nad Sázavou č. 02/2007 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s platností od 1. 8. 2007
 • schvaluje předložené nezbytné změny provádění na akci „Oprava lodžií čp. 640 a 642“ a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora a pověřuje starostu jeho podpisem
 • schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na odvoz a likvidaci zachyceného tuku z občerstvení v polyfunkčním objektu na náměstí MUDr. Svobody s p. Romanem Měkotou, se sídlem Čížov 6, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje zveřejnění záměru prodat 14/177 spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 828/3, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 828/9, 828/10, 828/11, 828/12, vše dle KN v k.ú. Zahájí u Hněvkovic a doporučuje předložit prodej pozemků do ZMě
 • souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro parcelu p.č. 978 na pozemcích parc. č. 972/14, 972/10 a 976 ( vše v k.ú. Zruč nad Sázavou), které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu.
 • bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Zruč nad Sázavou za rok 2006
 • schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu na akci festival Vrátka s Radkem Vaněčkem, Dvouletky 709, Zruč nad Sázavou, se skupinou H-quartet, zastoupenou o.s. H-quartet, sídlem Fr. Hrubína 738, 674 01 Třebíč, se skupinou Šance, zastoupenou Františkem Nejedlo, bytem nám. Přemysla Otakara II/2, 370 01 České Budějovice, se skupinou Julia and her Boys, zastoupenou Janem Novákem, Zdeslavice 23, 284 01 Kutná Hora, s Lubošem Pospíšilem, bytem Hašplířská 561, 284 01 Kutná Hora, se skupinou Ponožky pana Semtamťuka, zastoupenou p. Tomášem Suchým, Na Ptačí skále 540, 266 01 Beroun a pověřuje starostu podpisem smluv

Rada města na svém 17. zasedání, konaném dne 04.07.2007 ...

 • schvaluje zvýšení ceny řádkové inzerce z původních 20,- Kč na 50,- Kč a zvýšení ceny za zprávu do společenské kroniky z původních 20,- Kč na 25,- Kč ( ceny jsou včetně DPH a za každých započatých 250 znaků), příplatek za tučné provedení 25,- Kč s platností od 1. 8. 2007
 • na základě vyhodnocení poptávky na zakázku „Obnova silničních dopravních značek na místních komunikacích ve Zruči nad Sázavou“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 1 firmy Zemědělská akciová společnost Koloveč, 345 43 Koloveč, na druhém místě nabídku č. 6 firmy Dana Vrbová-WOFOR, Hodějovského 850, 256 01 Benešov, na třetím místě nabídku č. 2 firmy SOMARO CZ, s.r.o., Náchodská 2479/63, 193 00 Praha 9-Horní Počernice, na čtvrtém místě nabídku č. 4 firmy DoZnač, Dopravní značení a cyklotrasy, s.r.o., Borek 290, 373 67 Borek u Českých Budějovic, na pátém místě nabídku č. 5 firmy Renáta Neprašová, Dopravní značení, Fučíkova 328, 284 00 Kutná Hora, na šestém místě nabídku č. 3 firmy Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě. Žadatele budou informovat TS.
 • schvaluje předložit na jednání ZMě návrh na koupi pozemku p.č. 837/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou o výměře 10 m2, které jsou ve vlastnictví manželů Marie a Jiřího Fialových, Klírova 1911/14, 149 00 Praha – Chodov.
 • souhlasí s umístěním kabelové NN přípojky pro pozemek p.č. 1935/33 na pozemcích města p.č. 1926 a 1914/1, vše v k.ú. Zruč n.S ( stavebník ing. Leoš Fiala, Šumavská 954/26, 120 00 Praha 2). Po dokončení stavby uvede stavebník dotčené pozemky do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části p.p.č. 1209 v k.ú. Zruč nad Sázavou. V případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, schvaluje pronajmout tuto část pozemku ( zahrádky ) paní Ireně Vejnoskové, nám. MUDr. Svobody 30, Zruč nad Sázavou za obvyklou cenu 1,- Kč/m2/rok.
 • na základě zveřejnění záměru Města pronajmout nebytové prostory v polyfunkčním objektu na náměstí MUDr. Svobody schvaluje pronájem občerstvení firmě Arvetti spol. s.r.o., náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou na dobu neurčitou. Žadatele bude informovat odbor SM, výše nájemného dle nabídky.
 • ukládá zveřejnit záměr Města na prodej p.p.č. 307 v k.ú. Zruč nad Sázavou a prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě
 • na základě žádosti p. Jiřího Forejta, Nábřežní 73, Zruč nad Sázavou, ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části p.p.č. 311/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou. V případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, RMě schvaluje vyznačenou část p.p.č. 311/1 pronajmout žadateli jako zahrádku.
 • schvaluje žádost p. Jaroslava Zemana, Na Výsluní 754, Zruč nad Sázavou o zproštění od poplatku za vyvěšení plakátů a vyhlášení v městském rozhlase na akci: „4. ročník Bitvy o Notorburg“, která se koná 21. 7. 2007 v Ledči nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS.

Rada města na svém 16. zasedání, konaném dne 21.06.2007 ...

 • schvaluje výpůjčku louky u Průmyslové ulice ve dnech 13. 7. – 15. 7. 2007 OS Moto Debilś boys při pořádání akce „2. Motorkářské hry“ a zapůjčení 10 ks laviček. Žadatele bude informovat KS.
 • bere na vědomí Inspekční zprávu MŠ Na Pohoří, vypracovanou Českou školní inspekcí, Středočeský inspektorát, Arabská 683, Praha 6
 • ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem bytových prostor ( byt školníka) v bývalé budově odborného učiliště. Pokud se nepřihlásí další zájemce, RMě schvaluje pronajmout tyto bytové prostory oddílu TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - oddíl házené, Topolová 1030, Zruč nad Sázavou a ukládá vypracovat návrh nájemní smlouvy. Žadatele bude informovat SM.
 • doporučuje k projednání ZMě přijetí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO ve výši 152.900,- Kč
 • schvaluje místní pořadník uchazečů o byty ve vlastnictví Města na období od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008, dle návrhu předloženého bytovou komisí. Ukládá pořadník zveřejnit.
 • na základě poptávky na zhotovení brožury a letáku na akci „Zručský zámek ožívá“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku 2 firmy Martin Beneš, Spojovací 768, Zruč nad Sázavou, na druhém místě nabídku č. 1 firmy Zdeněk Jeřábek, Prestige Press s.r.o., Česká 198, 284 01 Kutná Hora. Oznámení uchazečům zašle KS.
 • na základě vyhodnocení poptávky na akci „Obnova veřejného osvětlení ve Zruči nad Sázavou v části obce Nesměřice“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 3 firmy Martínek Luboš, Kbel 95, 280 02 Kolín, na druhém místě nabídku č. 1 firmy Spojstav spol. s.r.o., Magistrů 16/202, 140 00 Praha 4, na třetím místě nabídku č. 2 firmy Václav Zika – Velim, Sokolovská 772, 281 51 Velký Osek, na čtvrtém místě nabídku č. 4 firmy Jiří Buchta, Zahradní 243, 281 51 Zásmuky. Rada města souhlasí s výběrem firmy Martínek Luboš, Kbel 95, 280 02 Kolín. Oznámení uchazečům zašlou TS.
 • nesouhlasí s oplocením pozemku st.p.č. 1837 (bytový dům č.p. 595 - bývalý internát), p.p.č. 1838 a p.p.č. 1839. Důvod: jde o oplocení plochy pro veřejně prospěšné parky a zeleň a dále provedení oplocení – pozinkovaným pletivem potaženým plastem zelené barvy na ocelových zabetonovaných sloupcích bez podezdívky, neodpovídá charakteru lokality. Žadatele bude informovat SÚ.
 • schvaluje „Dohodu o vstupu na pozemky a o podmínkách zřízení vodního díla a jeho provozu“ uzavřenou s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s. a pověřuje starostu podpisem dohody
 • souhlasí s umístěním vodovodní přípojky a vodoměrné šachty pro pozemek p.č. 1614/16 pana Tomáše Neuberga na pozemcích p.č. 1628/1 a 1628/5 ( vše v k.ú. Nesměřice ), které jsou majetkem města za podmínky umístění vodoměrné šachty mimo zpevněnou komunikaci a uvedení dotčených pozemků po dokončení prací do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • v souladu s nájemní smlouvou č. NP017/04 na pronájem střední části tzv. letní kotelny v areálu Sázavanu firmě AZIP s.r.o. schvaluje firmou předložené náklady za rok 2005 a 2006 k provedení zápočtu s nájemným ( max. do výše a za podmínek smlouvy )
 • doporučuje k projednání ZMě uzavření Smlouvy o půjčce ve výši 900 tis. Kč mezi dlužníkem - město Zruč nad Sázavou a věřitelem - ARCHATT PAMÁTKY, spol. s.r.o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
 • schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené s firmou ASMO CZECH, s.r.o., se sídlem Klientská 1216/46, 110 00 Praha 1 (odklad splátky 1,1 mil. Kč bezúročné půjčky o jeden rok) a pověřuje starostu podpisem dodatku
 • RMě projednala petici občanů a schvaluje výsadbu stromů u dětského hřiště, dle připraveného návrhu pí Šimkové, výsadba se uskuteční na Den Země v roce 2008. Bude zapracováno do rozpočtu roku 2008.
 • schvaluje Dohodu o zrušení Smlouvy o dílo a poskytování poradenských služeb uzavřenou s firmou CWE, a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 dne 12. 10. 2006 a pověřuje starostu podpisem dohody
 • pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo a poskytování poradenských služeb se společností STAR a.s., Zámecká 1466/5, 268 01 Hořovice, a to ve znění původní „smlouvy“ uzavřené se spol. CWE, a. s. ze dne 12.10.2006

Rada města na svém 15. zasedání, konaném dne 07.06.2007 ...

 • schvaluje přijetí finanční dotace poskytnuté Krajským úřadem Středočeského kraje na vybavení knihovny ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy se Středočeským krajem
 • souhlasí s tím, že starosta může ve vlastní pravomoci přijmout věcný dar v hodnotě do 10.000,- Kč a peněžitý dar do výše 10.000,- Kč
 • ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části pozemku p. č. 1256, dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou. Pokud se nepřihlásí další zájemce, RMě schvaluje pronajmout tuto část panu Radku Vaňkátovi, Hlohová 468, Zruč nad Sázavou za 1.200,- Kč/rok ( plocha 40 m2 za 30,- Kč/m2/rok) a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
 • na základě zveřejnění záměru Města pronajmout nebytové prostory v polyfunkčním objektu na náměstí MUDr. Svobody schvaluje pronájem prodejny tisku p. Bohumilu Touškovi, Jabloňová 863, Zruč nad Sázavou, na dobu neurčitou a pronájem občerstvení pí. Aleně Zelenkové, Na Pohoří 799, Zruč nad Sázavou a pí. Lubuši Pavlíkové, sad Míru 792, Zruč nad Sázavou, na dobu neurčitou. Žadatele bude informovat odbor SM, výše nájemného dle nabídek.
 • na základě poptávky pěti firem na provedení opravy ocelového schodiště ve Školní jídelně schvaluje ze dvou došlých nabídek, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku firmy Jan Jelínek, K Bažantnici 1002, Zruč nad Sázavou, na druhém místě nabídku firmy KB-BK s.r.o. – Miroslav Béza, Hulice 29 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
 • projednala žádost pana Miroslava Friše, Pohleďská 314, Zruč nad Sázavou, o vyřešení situace s nevyhovujícími kanal. odpady v půldomcích čp. 313 a 314 a schvaluje dočasné odpojení přípojky z jednotky 313. Žadatele bude informovat SM.
 • schvaluje prodloužení Smlouvy o výpůjčce ev. č. Vý004/02 se Základní uměleckou školou na nebytové prostory v budově bývalé Školní družiny, a to na dobu dalších 5 let
 • schvaluje Smlouvu č. IV-12-6002568/01 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje vypsání výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Nesměřice. Poptány budou firmy: Elektro - Luboš Martínek, Kbel 95, 280 02 Kolín II. / Spojstav spol. s.r.o., Jordana Jovova 3251, Praha 4 / Václav Zika - ELIN, Sokolovská 772, 281 51 Velký Osek / Jiří Buchta - Elektro, Zahradní 243, 281 41 Zásmuky.
 • na základě poptávky na vybavení informačního centra v průjezdu zámku schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku firmy Aleš Žižlavský - Truhlářství, Dvořákova 356, Zruč nad Sázavou, na nábytek do informačního centra a nabídku firmy Josef Hájek-Truhlářství, Na Pohoří 799, Zruč nad Sázavou, na nábytek do kanceláře, skladu a archivu a zhotovení malé kuchyňské linky. Firmy bude informovat KS.
 • na základě poptávky na vybavení informačního centra v průjezdu zámku schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku firmy SOFTCOM GROUP, spol. s.r.o., ul. 28. pluku 7, Praha 10, na nákup dvou počítačů a multifunkčního zařízení Canon. Firmu bude informovat KS.
 • schvaluje žádost Městské policie Zruč nad Sázavou o podporu akce – 14-tý ročník v malé kopané – O putovní pohár města Zruč nad Sázavou, který se koná dne 30. 6. 2007, a to zapůjčením, dopravou a montáží přístřešku, zapůjčením laviček, bezplatným vyhlášením v městském rozhlase a prominutím poplatku za vyvěšení plakátů a o slavnostním ukončení turnaje předáním cen představitelem města. Zároveň schvaluje ukončení této akce do 24 hodin. Žadatele bude informovat KS.
 • neschvaluje žádost o finanční příspěvek Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou ve výši 3.000,- Kč na zajištění sportovního dopoledne dne 27. 6. 2007 pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Finanční částka na poskytování grantů byla rozdělena. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na opravu vstupní terasy ambulance s firmou Ivo Šteffek – RYP, Vyhlídková 692, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem dodatku
 • souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro parcelu č. 979/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou (stavebníci - Petr a Milena Podhájských, Jabloňová 1233/8, Čáslav) na pozemcích 972/14 a 972/11 vše v k.ú. Zruč nad Sázavou, které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • souhlasí s umístěním přístupových schodů a terénních úprav, kterými by byl umožněn sjezd na parcelu č. 979/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou (stavebníci – Petr a Milena Podhájských, Jabloňová 1233/8, Čáslav), na pozemcích p.č. 972/14, 972/1, 972/11, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou, které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. Při terénní úpravě budou dodrženy požadavky VHS Vrchlice – Maleč a.s. a Města. Žadatele bude informovat SÚ.
 • upřesnila návrh ing. Ondráka na parkovací místa v lokalitách Dvouletky a Průběžná. Mgr. Hujer bude p. Ondráka informovat.
 • na základě vyhodnocení poptávky na zakázku Studie proveditelnosti protipovodňových opatření a Dokumentace pro územní rozhodování schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 3 firmy VRV – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Smíchov, na druhém místě nabídku č. 1 firmy VH-TRES spol. s.r.o., Vodohospodářské služby, Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, na třetím místě nabídku č. 2 firmy Hydroprojekt CZ, a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha - Nusle a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou umístěnou na prvním místě. Uchazeče bude informovat KS.

Rada města na svém 14. zasedání, konaném dne 24.05.2007 ...

 • schvaluje žádost p. Romana Petruse, V Maloninách 323, Zruč nad Sázavou, o povolení hudební produkce před vinárnou Pod Zámkem dne 26. 5. 2007 od 19 hodin do 24 hodin za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje žádost Křesťanské společnosti NOVÝ ŽIVOT o výpůjčku veřejného prostranství – lesoparku u zámku pro uspořádání VI. ročníku akce „Otvírání prázdnin“ dne 9. 6. 2007 od 14 do 17 hodin, bezplatné vyhlášení městským rozhlasem, vyvěšení plakátů, zapůjčení přenosného pódia a umístění do lesoparku. Žadatelku bude informovat KS.
 • schvaluje žádost ZUŠ Zruč nad Sázavou o bezplatné zapůjčení vozidla „Renault Kangoo“ ve dnech 7. 6. od 8 do 19 hodin a 10. 6. od 14 do 18 hodin na zabezpečení akce „Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2007“. Žadatele budou informovat TS.
 • projednala tři předložené nabídky na prodej nepotřebného autojeřábu a schvaluje prodej autojeřábu p. Pavlu Krausovi, Kutná Hora, za nabídnutou cenu 46.000,- Kč + DPH s tím, že náklady spojené s převodem automobilu hradí kupující. Zájemce budou informovat TS.
 • schvaluje financování opravy přístupových schodů ležících na pozemku Města, které jsou součástí přístupové cesty z Okružní ulice do ZŠ Okružní, po předložení návrhu rozpočtu p. Lubošem Benešem - Zručská stavební s.r.o., která bude realizovat opravu přístupového chodníku k ZŠ Okružní. Ředitelku ZŠ budou informovat TS.
 • schvaluje poptat následující firmy na zakázku v malém rozsahu „Obnova silničních dopravních značek na místních komunikacích“: SES dopravní značení – Ivana Melišová, Praha 9 / Dopravní značení – Renáta Neprašová, Kutná Hora / Dana Vrbová – WOFOR, Benešov / ZAS Koloveč, ing. Kufner / DoZnač, Borek u Českých Budějovic / Flop-dopravní značení, s.r.o., Sulkov 666, 330 21 Líně / Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 / AKROS v.o.s., Chřibská 41, 182 00 Praha 8. Do požadavků bude doplněno, že písemná nabídka musí obsahovat délku záruční lhůty.
 • ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej p.p.č. 1870/3 v k.ú. Nesměřice a prodej pozemku následně předložit na jednání ZMě
 • schvaluje předložený návrh lamp v projektu rekonstrukce VO pana Petra Míky, ETRA Light s.r.o. - typ osvětlení Quebec IQC/IQV, do parku typ osvětlení Micenas IJM. Pana Míku budou informovat TS.
 • schvaluje Smlouvu o dodávce vody č. 000037/46 a Smlouvu o odvádění odpadních vod č. 000037/47 s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora a pověřuje starostu podpisem smluv
 • souhlasí s vydáním „Nařízení města Zruč nad Sázavou č. 01/2007 ze dne 24. května 2007 o závazném postupu pro přidělování bytů v majetku Města Zruč nad Sázavou do nájmu a o některých dalších ustanoveních k nájmu těchto bytů“ s účinností od 1. 7. 2007
 • na základě vyhodnocení poptávky na akci „Rekonstrukce školských zařízení“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 firmy ATOS spol. s.r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, na druhém místě nabídku č. 1 firmy ZEMAN, s.r.o., stavební společnost, Bernartice 63, 257 65 Čechtice. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě, za podmínek uvedených v poptávce Města.

Rada města na svém 13. zasedání, konaném dne 10.05.2007 ...

 • schvaluje přijetí finančních dotací poskytnutých Středočeským krajem na následující projekty: STÁLÁ EXPOZICE ZRUČ NAD SÁZAVOU - rozšíření sbírky ve výši 35.000,- Kč, ZRUČ – TEMPORA HISTORICA - 7. ročník ve výši 20.000,- Kč, FOLKOVÝ FESTIVAL VE ZRUČI NAD SÁZAVOU – 3. ročník ve výši 20.000,- Kč, ROCKOVÝ FESTIVAL VE ZRUČI NAD SÁZAVOU – 3. ročník ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovacích smluv se Středočeským krajem.
 • doporučuje k projednání ZMě přijetí finanční dotace poskytnuté Středočeským krajem na akci obnovy kulturní památky – CELKOVÁ OBNOVA ALTÁNU V ZÁMECKÉM PARKU ve výši 120 tis. Kč.
 • schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí právní pomoci s advokátkou JUDr. Alenou Hajskou, kancelář MUDr. J. Svobody 61, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • prodlužuje termín výběrového řízení na Pronájem nebytových prostor v polyfunkčním objektu do 31. 5. 2007.
 • schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na Studii a projekt rekonstrukce veřejného osvětlení pro město Zruč nad Sázavou s firmou Elektro Martínek, Kbel 95, Kolín a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku.
 • schvaluje uzavření dodatků č. 7 a 8 ke Smlouvě o poskytování strážní a ochranné služby s firmou Agency of Security FENIX, a.s. a pověřuje starostu podpisem dodatků.
 • schvaluje uzavření Smlouvy o spolupořadatelství Českého skateboardového poháru 2007 a podmínky získávání sponzorů a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • schvaluje uzavření Nájemní smlouvy o umístění reklamních tabulí na městských objektech a pozemcích s firmou Sázavan strojírny, s.r.o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
 • schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Hraňo – odborné služby zahradnické, Žehušice 164, 285 75 v souladu s usnesením RMě č. 130/2006 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. RMě schvaluje předložení ZMě úpravu rozpočtu.

Rada města na svém 12. zasedání, konaném dne 26.04.2007 ...

 • schvaluje výpůjčku zrcadlové síně MŠ Malostranská na den 10. 5. 2007 od 16,00 do 17,00 hodin pro pořádání kulturního programu pro maminky ke Dni matek. Žadatelku bude informovat KS.
 • schvaluje Smlouvu na pronájem reklamní plochy s firmou A.S.A. Posázaví s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 • pověřuje starostu podpisem a podáním Žádosti společníka obchodní společnosti nebo člena družstva o úplatný převod zemědělských pozemků p.č. 400/2 a 417/1, vše dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou.
 • schvaluje předložení k projednání ZMě zrušení Obecně závazné vyhlášky o závazném postupu pro přidělování bytů v majetku Města do nájmu a o některých dalších ustanoveních k nájmu těchto bytů a její nahrazení směrnicí Rady města.
 • schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-6002195/01 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace s ing. Miroslavem Ondrákem, Bahno 8, Kutná Hora na akci „Zpevněné plochy (parkoviště) a chodník Zruč nad Sázavou“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • schvaluje bezplatné vylepení plakátů studentům Gymnázia Ledeč nad Sázavou na akci Majáles 2007, konanou dne 7. 5. 2007 v Ledči nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS.
 • po předložení kalkulace nákladů a výnosů z prodeje dřeva ing. Novákovi schvaluje uvolnění finančních prostředků ( cca 50 – 60 tis. Kč) na frézování pařezů po orkánu a kácení stromů ve městě.

Rada města na svém 11. zasedání, konaném dne 12.04.2007 ...

 • schvaluje výpůjčku školní jídelny pro akci „Den země“ na den 21. 4. od 9.00 do 12.00 hodin a bezplatné zapůjčení nářadí k výsadbě stromků na pozemku před školní jídelnou. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci s Fotoklubem Zruč nad Sázavou, zastoupeným p. Bohumilem Novákem a pověřuje starostu podpisem dohody
 • schvaluje nájemní smlouvu, mezi pronajímatelem - město Zruč nad Sázavou a nájemcem - DK Lakovny, na umístění reklamních tabulí na objektech a pozemcích pronajímatele a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • konstatuje, že město Zruč nad Sázavou nebude uplatňovat žádné podněty ani připomínky k předloženému návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Soutice
 • schvaluje umístění vodovodní přípojky pro parcelu č. 972/25 na pozemcích par.č. 972/14 a 972/15, vše v k.ú. Zruč nad Sázavou, které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • schvaluje předložit ZMě návrh smlouvy č. Z_S12_12_4120154796 o uzavření budoucí smlouvy „O nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného místa zařízení žadatele“ s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8
 • schvaluje návrh ceníku za hlášení v městském rozhlase s platností od 13. 4. 2007
 • mění usnesení č. 123/2007 takto: starosta města se pověřuje podpisem smlouvy o ozvučení akce a hudební produkci skupiny E.M.I.L., zastoupené ing. Petrem Kletečkou, Husova 1871, Havlíčkův Brod
 • schvaluje umístění STL plynové přípojky pro rekreační chatu č.e. 143 v ulici Ke Ctiborkám na pozemcích par.č. 990, dle KN a 350, dle PK (vše v k.ú. Zruč nad Sázavou), které jsou majetkem města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • schvaluje pronájem pozemku p.č. 815/1 a část parcely p.č. 819/1 Mgr. Jaroslavu Procházkovi, Milánská 456, 109 00 Praha – Horní Měcholupy a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Pozemek se pronajímá za cenu 1,-Kč/m2.
 • schvaluje směrnici na přijímání, evidenci a vrácení nálezů s platností od 13. 4. 2007
 • po jednání starosty města Mgr. Martina Hujera s majitelkou pozemku p.č.1182 v k.ú. Zruč nad Sázavou pí. Melicharovou, doporučuje opět předložit odkup tohoto pozemku do jednání ZMě

Rada města na svém 10. zasedání, konaném dne 29.03.2007 ...

 • ukládá splnit finančnímu a kontrolnímu výboru usnesení 4. zasedání č. 20/2007 (plnění uložených úkolů)
 • schvaluje bezplatný zábor veřejného prostranství - areál před školní jídelnou Kutnohorskému deníku k pořádání promo akce „Den s Kutnohorským deníkem“ dne 14. 6. 2007 v době od 12.00 do 18.00 za podmínky zajištění úklidu po akci, úhrady spotřebované elektrické energie a zajištění akce z hlediska bezpečnosti. Žadatele bude informovat p. Janatová.
 • schvaluje MC Setkání využití třech tříd v I. ZŠ Zruč nad Sázavou dne 14. 4. 2007 od 14.00 do 17.30 hodin pro pořádání turnaje v pexesu . Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje pořádání městského plesu v únoru 2008 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o hudební produkci s panem Pavlem Doležalem, skupina „ECHO 91“
 • souhlasí s tím, že advokátka JUDr. Ladislava Němcová, Ledeč nad Sázavou, sdělí soudu, že Městský úřad Zruč nad Sázavou netrvá na výkonu rozhodnutí ohledně pohledávky vůči společnosti RO@KY v.o.s. a navrhuje jeho zastavení
 • schvaluje akustické řešení vybraných místností ZUŠ Zruč nad Sázavou předložené firmou Janeček a spol., Proboštská 4, Praha 6, v případě poskytnutí slevy 25% z předložené ceny a pověruje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Janeček a spol.
 • pověřuje pí Janatovou, aby zajistila sepsání smluv se skupinami vystupujícími na zručských slavnostech Tempora Historica, konaných dne 4. 8. 2007, rockovými kapelami účinkujícími na rockovém festivalu, pořádaném dne 5. 7. 2007 a folkovými kapelami účinkujícími na folkovém festivalu dne 25. 8. 2007
 • schvaluje zvýšení školného na 275,- Kč/měsíc pro MŠ Na Pohoří a MŠ Malostranská od příštího školního roku 2007/2008. MŠ bude informovat EO.
 • schvaluje nájemní smlouvu č. 23/2007 o nájmu zemědělských a ostatních pozemků uzavřenou mezi městem Zruč nad Sázavou a ZD Trhovým Štěpánovem a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje nabídkový rozpočet firmy COLAS CZ, a.s., Kolbenova 259, Praha 9, na ulice Nádražní a V Paloukách a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou COLAS CZ, a.s.
 • schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracovatele odborné studie i projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na protipovodňová opatření II. Poptány budou firmy: Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6 / Hydroprojekt CZ, a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha-Nusle / Jakko Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno / Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov / ADONIX s.r.o., Bratranců Veverkových 645, Pardubice / VH-TRES spol. s.r.o., Vodohospodářské služby, Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice.
 • schvaluje ZUŠ Zruč nad Sázavou bezplatný pronájem zrcadlového sálu a přilehlých prostor v době konání Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2007 pořádané ve dnech 7. – 10. 6. 2007. Žadatele bude informovat KS.
 • na základě vyhodnocení poptávky na zakázku „Oprava střech lihovaru ve Zručském dvoře“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku č. 1 firmy ATOS s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou, na druhém místě nabídku č.2 firmy Zeman s.r.o., Bernartice 63, Čechtice. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě.
 • pověřuje ing. Nováka vypracováním návrhu řešení pohledávek Města (např. dlužné nájemné z bytů, poplatky za odpady, a další)

Rada města na svém 9. zasedání, konaném dne 15.03.2007 ...

 • schvaluje MO ČSSD žádost o povolení pořádání lampiónového průvodu dne 30. 4. 2007 od pomníku padlých do sadu Míru s následným pálením čarodějnic a zajištění akce z hlediska bezpečnosti silničního provozu za spolupráce městské policie. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha ,5 k „Prohlášení o partnerství na projekt Střední Čechy on-line-internet“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
 • schvaluje jednací řád Rady města Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu a místostarostu podpisem jednacího řádu
 • schvaluje návrh smlouvy č. IV-12-60002210/01 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Zruč nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, tak, jak ji navrhl projektant kabelové přípojky, ing. Bohumil Böhm (Kolín) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje zveřejnění záměru na pronájem polyfunkčního objektu na náměstí MUDr. Svobody ve Staré Zruči n. S.
 • schvaluje umístění vodovodní přípojky pro parcelu č. 972/25 na pozemcích parc. č. 972/14 a 972/12 (vše v k.ú. Zruč n. S.), které jsou majetkem Města. Po dokončení stavby bude povrch uveden do původního stavu.
 • ukládá zveřejnit záměr Města na prodej nebo pronájem p.p.č. 815/1 a části p.p.č. 819/1, vše dle KN v k.ú. Zruč n. S.
 • schvaluje poskytnutí podpory (veškerých nákladů) obyvatelům domů čp. 715 – 717 na pokácení vzrostlého smrku na pozemku pč. 2030 v k.ú. Zruč n. S. Žadatele bude informovat SÚ.
 • schvaluje žádost MUDr. Novotné o zakoupení 3 ks ovocných stromů pro výsadbu na Den Země v dubnu letošního roku. Žadatelku bude informovat SÚ.
 • schvaluje předloženou rekapitulaci a položkové rozpočty více a méně prací na akci „Zručský zámek ožívá I“ firmy ARCHATT památky spol. s.r.o. a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy o dílo v tomto rozsahu
 • schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi Městem a OS Prostor, sídlem Kutnohorská 17, Kolín a pověřuje starostu podpisem dohody
 • schvaluje poskytnutí městských grantů v roce 2007. Plakáty na akce podpořené granty budou TS vylepeny zdarma. Město žádá pořadatele akcí o dodání fotografií na CD při závěrečném vyúčtování.
 • se seznámila se Zásobníkem projektových záměrů Města a ukládá členům ZMě a vedoucím odborů předložit připomínky a doporučení do konce března 2007
 • schvaluje konání humanitární sbírky ošacení na pomoc sociálně potřebným občanům ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2007
 • schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou EGÚ Praha Engineering, a.s., areál výzkumných ústavů, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 • schvaluje žádost ředitelky ZŠ Zruč nad Sázavou, Okružní 643, Mgr. Jany Marečkové, o opravu přístupových schodů na pozemku Města, které navazují na chodník v areálu ZŠ, pokud Krajský úřad Středočeského kraje uvolní finance na opravu chodníku v areálu ZŠ. Žadatelku budou informovat TS.
 • schvaluje podání přihlášky „Pečovatelské služby města Zruč nad Sázavou“ do České asociace pečovatelské služby

Rada města na svém 8. zasedání, konaném dne 01.03.2007 ...

 • schvaluje kalkulaci ceny oběda ve Školní jídelně I. Základní školy Zruč nad Sázavou stanovenou na 45,- Kč/oběd s platností od 1. 4. 2007. Ředitelku I. ZŠ bude informovat kancelář starosty.
 • schvaluje ukončení platnosti Smlouvy o poskytování závodní preventivní péče z 18. dubna 2001 s MUDr. Nádvorníkem ke dni 31. 5. 2007 a uzavření nové Smlouvy o poskytování závodní preventivní péče, která nabude platnosti 1. 6. 2007. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 • schvaluje bezplatný převod 14 ks vzduchovek Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou. Převod zajistí ředitelka I. ZŠ Mgr. Ivana Stará.
 • schvaluje provoz řádkové inzerce na webových stránkách Města od 1. 3. 2007, dle schválených pravidel a ceníku
 • na základě žádosti p. Jana Flekala, Zámecká 1492 o vydání územního souhlasu k vybudování výtlakové kanalizační a vodovodní přípojky do domu čp. 28 s napojením do stávající šachty v ulici Říční, schvaluje překop části pozemku pč. 1154/1 a části pozemku pč. 1162 ve vlastnictví Města v k.ú. Zruč nad Sázavou za podmínky, že povrch bude uveden do původního stavu. Žadatele bude informovat SÚ.
 • schvaluje předložit ZMě smlouvu č. Z_S14_12_8120006930 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce TI-Nad Ovčínem
 • ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na prodej pozemku číslo 890, dle KN v k. ú. Zruč nad Sázavou a následný prodej pozemku předložit k projednání ZMě
 • ukládá předložit ZMě k projednání úplatný převod pozemku 768, dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR
 • schvaluje dodatek č. 4 (cenovou přílohu pro rok 2007 ) ke smlouvě o dílo s firmou A.S.A. Posázaví s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
 • pověřuje starostu přípravou materiálů v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi II.“ a předložením na nejbližší jednání ZMě
 • bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok 2006 a doporučuje předložit k projednání ZMě
 • schvaluje p. Jiřímu Ferencovi výpůjčku části pozemku pč. 882 (2 x 10 m) pro uskladnění stavebního materiálu na dobu 5 měsíců. Žadatele bude informovat SÚ.
 • pověřuje ing. Ivo Nováka aktualizací povodňového plánu a požární dokumentace obce
 • projednala a schválila Smlouvu o připojení kogenerační jednotky 22 kWA na lokální distribuční soustavu města Zruč nad Sázavou s firmou Tedom Energo s.r.o. a pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy
 • pověřuje zpracováním žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2008: a) p. Jana Jelínka a p. Doláka na „rekonstrukci školských zařízení“ / b) Mgr. Martina Hujera na „rekonstrukci sportovního areálu za ZŠ“ / c) ing. Romana Výborného na „rekonstrukci zámeckého parku“.

Rada města na svém 7. zasedání, konaném dne 15.02.2007 ...

 • schvaluje zveřejnit záměr Města na pronájem tělocvičny v bývalé ISŠ za podmínky, že nájemce si uhradí náklady na zprovoznění tělocvičny a náklady na provoz
 • schvaluje nakoupení 2 ks autobusových zastávek, 3 ks laviček a za zbytek finančních prostředků, které byly v rozpočtu vyčleněny na mobiliář, schvaluje nakoupení košů, nástěnek a plakátnic. Pověřuje Mgr. Hujera a p. Bareše objednávkou uvedených věcí.
 • bere na vědomí uspořádání akce “Mopedářská tancovačka“ pořádané OS Moto Debil´s boys, konané dne 24. 2. 2007 od 20 do 2 hodin v Country Clubu ve Zručském dvoře
 • bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v území obvodního oddělení Policie ČR, obv. odd. Zruč nad Sázavou za rok 2006
 • schvaluje nákup cyklotrenažéru do Městské sportovní haly za cenu 12.000,- Kč od sportovního obchodu Sport-kola, Mostecká ul., Ledeč nad Sázavou, který zajistí dopravu i servis cyklotrenažéru
 • na základě žádosti nájemce nebytových prostor ve Zručském dvoře pana Vaňkáta schvaluje podnájem části prostoru (cca 1 m2) společnosti TIPSPORT a.s. a dále schvaluje nahrazení stávajícího poutače nájemce za stejně velký s logem této společnosti. Žadatele bude informovat p. Dolák.
 • projednala žádost p. Peluňky o vyhrazení parkovacího místa pro invalidy na parkovišti na Slunném vrchu před domem čp. 783 a ukládá TS požádat Policii ČR-DI o stanovisko a MěÚ odbor dopravy Kutná Hora o rozhodnutí na zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Žadatele budou informovat TS.
 • schvaluje předložit záměr úplatného převodu p.p.č. 765 ZMě k projednání
 • ukládá zveřejnit záměr města Zruč nad Sázavou na pronájem části pozemku 1849/5 označenou písmenem „T“. Pokud se nepřihlásí další zájemce, RMě schvaluje pronajmout tuto část panu MUDr. Nádvorníkovi, Dvouletky 706, Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
 • projednala vzhled objektu p. Pham Thi Loan, který je umístěný na pozemku p.č. 1842 na nám. Míru a vymiňuje si schválení konečného vzhledu stánku. Nájemce pozemku bude informovat ing. Růžička.
 • schvaluje žádost o umístění značky komerčního informačního systému společnosti DRAPA TEXTIL, OD Sázavanka, nám. Míru 786, Zruč nad Sázavou, IČ 66060338, zástupce Ho Viet Tam, dle předloženého návrhu. Starostu města pověřuje podpisem příslušné nájemní smlouvy. RMě zároveň pověřuje starostu města právem rozhodování ve věci i případných dalších žádostí o účast v komerčním informačním systému města a právem podpisu příslušných nájemních smluv, bez předchozího projednání RMě, pokud stávající smluvní podmínky zůstanou neměnné.
 • schvaluje TJ Jiskře Zruč nad Sázavou bezplatnou výpůjčku těchto pozemků: p.č. 1106, 1109, 1108, 1110/1, 1110/7, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1111/1, 1111/5, 1111/3, 1111/4, 1112/5, 1112/6, 1112/4, 1112/9, vše dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou

Rada města na svém 6. zasedání, konaném dne 01.02.2007 ...

 • konstatuje, že město Zruč nad Sázavou je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obcí : Kácov, Chabeřice, Řendějov, Dolní Pohleď, Slavošov, Pertoltice, Horka II. a Vlastějovice, a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 53, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. RMě souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv se shora uvedenými obcemi dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a to v té podobě, v jaké je předložena k návrhu usnesení. Zmocňuje starostu města Zruč nad Sázavou pana Mgr. Martina Hujera k podpisu veřejnoprávních smluv s výše jmenovanými obcemi.
 • schvaluje žádost SDH Želivec o povolení uspořádání akce „Tradiční maškarní veselice“, konané dne 10. února 2007 za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů, dále schvaluje bezplatné vyhlášení této akce v rozhlase a vylepení plakátů. Žadatele bude informovat KS.
 • zřizuje Povodňovou komisi a jmenuje do funkce předsedy Mgr. Martina Hujera, do funkce místopředsedy Ing. Ivo Nováka, do funkce tajemníka pana Lubomíra Doláka, do funkce člena Ing. Milana Růžičku, pana Františka Leopolda, pana Pavla Antoše, pana Miloslava Bareše, MUDr. Josefa Nádvorníka, paní Jiřinu Janatovou. Jmenování vystaví KS.
 • pověřuje likvidační komisi ve složení za zřizovatele pan Jan Jelínek a paní Jiřina Janatová provedením vyřazení nepotřebného majetku v I. Základní škole ve Zruči nad Sázavou.
 • projednala nabídku firmy Toman a Toman na zhotovení dřevěných pohlednic našeho města a schvaluje nákup 100 ks pohlednic za podmínek, že bude upraven městský znak do novodobé podoby a odstraněn mobiliář před zámkem.
 • schvaluje smlouvu o předání a ochraně datových sad uzavřenou se Středočeským krajem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • schvaluje žádost firmy Sázavan Strojírny s.r.o. o rozšíření příjezdové komunikace před trafostanicí na pozemku města na vlastní náklady firmy. Žadatele budou informovat TS.
 • schvaluje smlouvu č. 651/219/2007 s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2007. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 • pověřuje pí Šimkovou, p. Bareše a p. Mgr. Klatovského prohlídkou dřevin a zhodnocením přerostlých stromů na pozemcích města, které by při pádu či rozlomení způsobily škodu občanům nebo městu a zároveň aby zpracovali návrh na jejich odstranění z hlediska bezpečnosti.
 • schvaluje v souladu s § 6, odst. 6, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) žádost o pořízení změny č. 6 ÚPSÚ Zruč nad Sázavou, adresovanou Městskému úřadu v Kutné Hoře, odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Zároveň pověřuje starostu podpisem této žádosti a zastupováním města v dané věci.
 • projednala a schvaluje nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie a nové smlouvy o připojení, včetně příloh pro firmy odebírající elektřinu z lokální distribuční sítě města Zruč nad Sázavou. Jedná se o tyto firmy: Sázavan Strojírny s.r.o., BIHR Zruč s.r.o. , TRW Autoelektronika s.r.o., Tedom Energo s.r.o., Century 2000 s.r.o., Spojstav spol. s.r.o., ARVETTI, VADOS autodoprava, AZIP s.r.o., Čučka Tomáš – výkup kovů. RMě pověřuje starostu podpisem smluv s uvedenými odběrateli.
 • na základě vyhodnocení poptávky na zakázku: „Změna užívání administrativní části kotelny na nízkoprahové centrum“, schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 1 firmy SPOJSTAV s.r.o., na 2. místě nabídku č. 2 firmy Novák Milan – zednické práce, na 3. místě nabídku č. 3 firmy Zručská stavební s.r.o. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě.
 • schvaluje poptat odborné firmy na veřejnou zakázku na stavební práce – oprava střechy lihovaru ve Zručském dvoře. Poptány budou firmy: Libor Setnička, Onšovec, 285 22 Zruč nad Sázavou / TREND Jiří Maryška, nám. MUDr. Svobody 60, 285 22 Zruč nad Sázavou / Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 216, 284 01 Kutná Hora / ATOS Ledeč nad Sázavou, spol. s.r.o., Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou / Jiří Kaštálek-střechy, Loket 21, 257 65 Čechtice / František Masopust, Mnichovice 105, 257 65 Čechtice / Kuchař Milan, R. Těsnohlídka 1519, 286 01 Čáslav / Šafránek Pavel-pokrývačské práce, Růžová 917, 284 01 Kutná Hora / Zeman, s.r.o., Bernartice 63, 257 65 Čechtice / Václav Pazdera-stavební firma, Palackého nám. 62, 258 01 Vlašim.
 • schvaluje poptat odborné firmy na veřejnou zakázku na stavební práce na „školská zařízení“. Poptány budou firmy: ATOS Ledeč nad Sázavou, spol. s.r.o., Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou / Spojstav, spol. s.r.o., Magistrů 16, 104 00 Praha 4 / RYP- Ivo Štefek, Vyhlídková 692, 285 22 Zruč nad Sázavou / Novák Milan-zednické práce, Vlastějovice 42, 285 23 / Zručská stavební s.r.o., Na Úvoze 1053, 285 22 Zruč nad Sázavou / Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 216, 284 01 Kutná Hora / Václav Pazdera-stavební firma, Palackého nám. 62, 258 01 Vlašim / Zeman, s.r.o., Bernartice 63, 257 65 Čechtice.
 • ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části pozemku p.č. 1764 dle KN v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit k projednání ZMě.
 • ukládá splnit usnesení 3. zasedání ZMě č. 2/2007 (7. úprava rozpočtu 2006).
 • ukládá splnit usnesení 3. zasedání ZMě č. 6/2007 (1. úprava rozpočtu 2007).

Rada města na svém 5. zasedání, konaném dne 18.01.2007 ...

 • schvaluje vrácení finančního příspěvku na podporu materiálního dovybavení a financování potřeb jednotky SDH obce, který byl omylem zaslán Krajským úřadem Středočeského kraje pro SDH Jiřice a Kounice, na účet kraje.
 • schvaluje příspěvek pro Diabetiky města Zruče nad Sázavou ve výši 1.500,-Kč.
 • doporučuje ZMě ke schválení návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zruč nad Sázavou a Středočeskou plynárenskou, a. s. týkající se umístění STL plynovodu na pozemcích poz. par. č. 124, 93, a 2538/9 v k.ú. Zruč nad Sázavou s tím, že do smlouvy bude zapracováno, že věcné břemeno nebude bránit umístění dalších sítí na pozemku, pokud budou umísťovány v souladu s platnými předpisy (zejména ČSN 73 6005).
 • schvaluje smlouvu mezi Městem a firmou Zdeněk Louda - autoservis k oprávnění firmy využívat při nakládání s odpadem, který má podle katalogu odpadů charakter odpadu komunálního, systém sběru, přepravy, využívání a odstraňování tohoto odpadu, stanoveného vyhláškou města č. 1/2001 v platném znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.
 • na základě návrhu pana Škorničky schvaluje skončení nájmu v III. NP vých. křídla Zámku dle smlouvy NP 011/05 dohodou ke dni 31. 1. 2007.
 • schvaluje zálohový list na dodávku tepelné energie pro rok 2007, předložený firmou TEDOM ENERGO s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto zálohového listu .
 • na základě vyhodnocení poptávky na zakázku „Projekt na školská zařízení“ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 Ing. Arch. Jarmily Cetkovské, Fučíkova 425, 284 01 Kutná Hora, na druhém místě nabídku č. 3 firmy AZ PROJECT spol. s.r.o. – Ing. Jiří Kadleček, na třetím místě nabídku č. 1 firmy – Martin Naděje, Na Spravedlnosti 143, 284 01 Kutná Hora. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě, za podmínek uvedených v poptávce Města.
 • posoudila žádost o úpravu parkování v ulici Dvouletky. Protože způsob parkování je v tomto případě řešen zákonem, doporučuje žadateli v případě porušení zákona přivolat k přestupku policii. Informovat žadatele budou TS.
 • na základě vyhodnocení poptávky na akci „Změna užívání administrativní části kotelny na nízkoprahové centrum, Zruč nad Sázavou“, včetně kompletní elektroinstalace v objektu kotelny „Wekto“, Na Výsluní čp. 719, Zruč nad Sázavou, schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku firmy Ing. Daniela Maxová, Malostranská 392, Zruč nad Sázavou.

Rada města na svém 4. zasedání, konaném dne 04.01.2007 ...

 • schvaluje bezplatné užití Zrcadlové síně na Zručském zámku, včetně projekční techniky Mateřskému centru Setkání za účelem pořádání přednášky Nadačního fondu Klíček na téma „Dítě v nemocnici II“ konané dne 16. 1. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje využití louky „Na Pohoří“ (nad prodejnou TESCO) Mateřskému centru Setkání pro pořádání akce pro veřejnost nazvané „Sněhové sochaření“ dne 28. 1. 2007 v odpoledních hodinách od 14 do 17.30 hodin. Žadatele bude informovat KS.
 • na základě žádosti „Křesťanské společnosti Nový Život“ schvaluje této společnosti výpůjčku tělocvičny ve Školní družině za účelem uspořádání zábavného soutěžního odpoledne pro děti dne 21. 1. 2007 od 13.00 do 17.00 hodin. Dále RMě souhlasí s bezplatným vyhlášení akce v městském rozhlase, s výlepem plakátů na tuto akci, včetně plotu ŠD a okopírování cca 50 ks diplomů dle dodaného vzoru. Žadatele bude informovat KS.
 • schvaluje bezúplatné užití Zrcadlové síně na Zručském zámku místní organizaci KSČM Zruč nad Sázavou za účelem konání členských schůzí ve dnech 20.2., 22. 5. a 20.11. 2007. Žadatele bude informovat KS.
 • ukládá vyhlásit „Cenu města“ za rok 2006. Termín podání návrhů do 31. 3. 2007.
 • schvaluje „Zásady na poskytování městských grantů na úseku kultury a sportu pro rok 2007“.
 • schvaluje kalkulaci Zručských novin a webových stránek pro rok 2007, dle předloženého návrhu.
 • schvaluje pravidla a ceník pro řádkovou inzerci na webových stránkách Města pro zkušební provoz na jeden měsíc od zveřejnění prvního inzerátu za základní cenu 15,- Kč/den.
 • na základě zveřejnění záměru Města pronajmout parkoviště na náměstí Míru, pč. 1842 schvaluje tento pronájem jedinému zájemci panu Jiřímu Němcovi za účelem konání pravidelných trhů. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu veřejného prostranství.
 • schvaluje uzavření smlouvy o převodu a využití práv a kupní smlouvy s firmou VITA software, s.r.o. k užívání softwaru, dále schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou o poskytování technické podpory k softwaru a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
 • schvaluje výši úhrad za úkony pečovatelské služby, dle předloženého návrhu, který je v souladu s vyhláškou 505/2006 s účinností od 1. 1. 2007. Zároveň RMě schvaluje předloženou „Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby“, která se uzavírá s klienty dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje paní Hanu Nácovskou podpisem těchto smluv.
 • ukládá zveřejnit záměr Města na prodej nepotřebného autojeřábu Tatra 138 formou nabídkového řízení.
 • schvaluje ceník mechanizačních prací prováděných Technickými službami s platností od 1. 1.2007.
 • schvaluje změnu v harmonogramu svozu tříděného odpadu – papír pro rok 2007, a to s cyklem svozu 1x týdně. Ukládá prověřit počet nádob na komunální odpad v roce 2007 předložený firmou A.S.A.
 • na základě zveřejnění záměru Města pronajmout nebytový prostor v objektu kotelny Wekto, Na Výsluní 719, Zruč nad Sázavou schvaluje tento pronájem jedinému zájemci, občanskému sdružení Prostor. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor s OS Prostor.
 • schvaluje uzavření dodatků č. 9 a 10 s firmou TEDOM ENERGO s.r.o. k nájemní smlouvě ze dne 20. 2. 1997 o nájmu tepelného hospodářství. Pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
 • schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou JHP spol. s.r.o. na stavbu s názvem „Zruč nad Sázavou – lávka přes Sázavu u stadionu“. RMě ukládá zapracovat do smlouvy článek, že tato smlouva nabude účinnosti přiznáním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
 • schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou JHP spol. s.r.o. na stavbu s názvem „Oprava lávky ve Zruči nad Sázavou - Domahoř“. RMě ukládá zapracovat do smlouvy článek, že tato smlouva nabude účinnosti přiznáním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
 • schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na opravu vstupní terasy ambulance s firmou Ivo Štefek – RYP a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
 • ukládá poptat odborné firmy na veřejnou zakázku na stavební úpravy objektu kotelny „Wekto“ pro OS Prostor, dle předložené projektové dokumentace. Poptány budou tyto firmy: Zručská stavební s.r.o., Na Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou / Novák Milan, Vlastějovice 42 / Spojstav s.r.o, Magistrů 16, Praha 10.
Aktualizováno Pátek, 30 Duben 2010 21:16
 

Současné složení RMě

 • Mgr. Martin Hujer
 • JUDr. Alena Hajská
 • Ing. Roman Výborný
 • Ing. Ivo Šimek, CSc.
 • Mgr. Dana Radilová

Překlad (translations)

English French German Italian Portuguese Russian Spanish