Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Prosinec naleje a leden zavěje.

Pranostika na akt. den

Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Obsah

Strážník obecní policie je v souladu s § 127 tr. zákoníku úřední osobou, která používá svěřené pravomoci v rámci plnění úkolů státu a společnosti.
Strážníkem se může stát občan České republiky, který
 •  je bezúhonný
 •  je spolehlivý
 •  je starší 21 let
 •  je zdravotně způsobilý
 •  dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
 •  má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
 
Odborné předpoklady
Rozsah odborných předpokladů pro výkon povolání strážníka je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008 Sb. Mezi tyto odborné předpoklady patří znalost ústavního pořádku České republiky a právní úpravy
 • obecní policie
 • obecního a krajského zřízení
 • shromažďování
 • Policie ČR
 • trestního práva
 • živnostenského podnikání
 • střelných zbraní a střeliva
 • přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • správního zřízení
 • bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • krizového řízení a integrovaného záchranného systému, a to v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie podle zákona nebo jiného právního předpisu, a schopnost praktického uplatňování teoretických znalostí této právní úpravy
 
 
Povinnosti strážníka
 
Povinnosti strážníka podle zákona o obecní policii
Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
 
Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle zákona o obecní policii zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv a osob, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují, v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
 
Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.
 
V pracovní době provést zákrok, úkon nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
 
Mimo pracovní dobu provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.
 
Při provádění zákroku, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „jménem zákona“.
 
Při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem, odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, prokáže se též na požádání písemným zmocněním této obce.
 
Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob.
 
Oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.
 
Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů obecní policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami.
 
 
Oprávnění strážníka
 
Oprávnění podle zákona o obecní policii
 •  oprávnění požadovat prokázání totožnosti
 •  oprávnění požadovat vysvětlení
 •  oprávnění předvést osobu
 •  oprávnění odebrat zbraň
 •  oprávnění odejmout věc
 •  oprávnění zakázat vstup na určená místa
 •  oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 •  oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven
 •  oprávnění použít donucovacích prostředků
 •  oprávnění použít služebního psa
 •  oprávnění použít služební zbraň
 •  oprávnění použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
 •  oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů příslušných orgánů
 •  oprávnění pořizovat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy
 •  oprávnění zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy
 
Oprávnění podle zákona o přestupcích
 •  oprávnění projednávat přestupky a ukládat pokuty v blokovém řízení
 
Oprávnění podle zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • oprávnění zastavovat vozidla
 • oprávnění požadovat po řidiči ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • oprávnění pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • oprávnění měřit rychlost
 • oprávnění rozhodovat o odtahu vozidla
 • oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly orientační vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • oprávnění používat na vozidle obecní policie zvláštního zvukového výstražného zařízení doplněného zvláštním výstražným světlem modré barvy
 
Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • oprávnění provádět u osoby orientační vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou
 • oprávnění vyzvat osobu z mís kde je zákaz kouření, pokud tato osoba zákaz porušuje
 • oprávnění k provádění kontroly nad dodržováním tohoto zákona
 • oprávnění zabezpečovat dopravu osob do záchytné protialkoholní stanice