Zruč nad Sázavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 Kultura a turistický ruch

 • Sestavuje plán kulturních a společenských akcí města Zruč nad Sázavou a tyto akce organizačně zajišťuje.
 • Spolupracuje při akcích jiných organizátorů, ale uskutečněných ve městě. 
 • Zajišťuje propagaci akcí pořádaných městem včetně jejich mediální podpory.
 • Koordinuje pořádání kulturních akcí, společenských a sportovních akcí s ohledem na jiné subjekty ve městě.
  • Správa a mediální využití sociálních sítí
  • Komunikace s ostatními informačními médii
  • Medializace záměrů Města, kulturních a sportovních akcí ve městě
  • Zajišťování a realizace grafických a fotografických prácí
  • Realizace prezentačních materiálů města, realizace ostatních tiskovin
  • Monitoring tisku
  • Zajištění fotodokumentace života ve městě
  • Spolupráce při vydávání neperiodických tiskovin a publikací
 • Organizuje a podílí se na akcích cestovního ruchu pořádaných městem a zajišťuje zapojení města do regionálních i celostátních akcí zaměřených na rozvoj cestovního ruchu.
 • Spolupracuje za město Zruč nad Sázavou s turistickými destinacemi - Kraj blanických rytířů, Posázaví, Kutnohorsko.
 • Spolupracuje v oblasti cestovního ruchu se subjekty na místní i regionální úrovni.
 • Spolupracuje s organizacemi jako je ATIC, Objevuj památky, Cyklisté vítání, apod. a tím zviditelňuje město Zruč nad Sázavou.
 • Vede agendu veřejných produkcí pořádaných městem a zajišťuje ochranu autorských práv (hlášení OSA, poplatky).
 • Pečuje o využití a náplň propagačních skříněk v majetku města.
 • Zveřejňuje oznámení termínů podání žádostí o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti působnosti OKŠS. Vybrané žádosti korespondující s koncepcí rozvoje kultury města předkládá ke schválení Radě města. 
 • Zajišťuje provoz infocentra. 
 • Zajišťuje průvodcovské služby na zámku.
 • Zajišťuje a školí průvodce pro turistickou sezónu.
 • Pořádá výstavy a zajišťuje provoz galerie na zámku.
 • Řídí sběr historických materiálů od občanů a zabývá se obsahem muzejní expozice.
 • Navrhuje doplňování expozice muzea a interiérů zámku vhodnými předměty.
 • Organizuje každoročně alespoň jednu velkou akci propagující město v turistické sezóně.

 

Propagace města

 • Zajišťuje propagaci města na regionální i celostátní úrovni.
 • Tvoří, zajišťuje zpracování a tisk propagačních a informačních materiálů města, zámku a ostatních expozic.
 • Nakupuje a celkově zabezpečuje prodej propagačních předmětů a suvenýrů.
 • Vede evidenci skladu infocentra a kultury.
 • Připravuje studijní materiály o historii města a zajišťuje cizojazyčné překlady pro cizince.
 • Zajišťuje fotodokumentaci, případně videodokumentaci pro potřeby propagace města a pro potřeby kroniky. 

 

Služby pro veřejnost

 • Styk s veřejností - infocentrum, městská knihovna, sportovní hala a areál.
 • Spravuje internetové stránky města a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci.
 • Spravuje internetové stránky zámku Zruč nad Sázavou a ostatních expozic.
 • Zajišťuje přípravu, vydávání a expedici Zručských novin.
 • Řídí Spolkový dům a městskou knihovnu.
 • Řídí městské infocentrum, které je zároveň hlavní pokladnou zámeckých expozic.
 • Řídí provoz sportovních a kulturních zařízení města (hala, sportovní areál, dětské dopravní hřiště, ostatní hřiště).
 • Ve spolupráci s kulturními institucemi města a sportovními kluby koordinuje pořádání kulturních a sportovních akcí s dalšími akcemi pořádanými městem.
 • Zajišťuje službu internetu pro veřejnost a kopírování v  městské knihovně i v městském infocentru.
 •  Informuje veřejnost o akcích v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu na území města a jeho okolí.
 • Zajišťuje naplňování městského informačního systému základními informacemi o připravovaných akcích v oblasti kultury, školství a sportu pořádaných městem a o službách města v oblasti kultury, školství a sportu pro veřejnost.
 • Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce a jejich prodej přímo před akcí.
 • Pořádá pravidelné zájezdy na divadelní představení a koncerty.
 • Pořádá pravidelné kulturní a sportovní akce města.

 • Je provozovatelem Letního kina na zámku.

 •  

Činnost pro městský úřad

 •  Vede evidenci došlé pošty pro odbor.
 • Přípravuje a zaodpovídá za rozpočet města za odbor.
 • Zpracovává účetnictví za odbor.
 • Eviduje poplatky za vstupného do zámeckých expozic, pronájímá nebytové prostory v objektech spravovanými odborem.
 • Vybírá poplatky za vstupného na kulturní a sportovní akce.
 • Zabezpečuje pokladny infocentra, Spolkového domu a městské knihovny a sportovní haly.
 • Připravuje materiály pro jednání zastupitelstva města a rady města za KŠS
 • Vyřizuje usnesení RMě a ZMě spadající do kompetencí KŠS
 • Spolupracuje při zpracování žádostí o granty ze státního rozpočtu i z EU a žádosti o grant z krajského rozpočtu sama navrhuje a zpracovává.
 •  
 • Administruje individuální žádosti vyhlášené městem Zruč nad Sázavou.
 •                          
 • Zajišťuje nákupy a vydávání ochranných pomůcek pro své zaměstnance.                                
 • Zajišťuje nákup a vydávání čístících prostředků pro všechny spravované objekty odborem.                                                                                                                                                          
 • Podílí se na přípravě Zručských novin.

       Zajišťuje další úkoly dle potřeb a pokynů starosty města a tajemníka MěÚ.                              
 

Školství 

 • Vede agendu školství.
 • Vypisuje a provádí výběrová řízení na ředitele škol.
 • Podává do Rady města i do Zastupitelstva města podněty a žádosti týkající se školských zařízení.
 • Ve spolupráci se školskými zařízeními pořádá kulturně-vzdělávací akce.
 • Zastupuje město v jednáních o záležitostech školství.
 • Zakládá a eviduje písemné materiály o školských zařízeních.

 

Obecně

 • Vede kroniku města.
 • Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady města, jsou-li projednávány záležitosti OKŠS.
 • Plní úkoly starosty a tajemníka města.