Zruč nad Sázavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Popis

 
Odbor vnitřních věcí byl zřízen RADOU MĚSTA Zruče nad Sázavou, které je odpovědný.
Odbor zajišťuje výkon přenesené působnosti (státní správa) v oblasti matričního úřadu a sociální péče – poradentská činnost.
Na úseku samostatné působnosti (samospráva) se řídí platnými předpisy, pokyny tajemníka MěÚ a úkoly RMě.
Součástí jeho správního obvodu je město Zruč nad Sázavou včetně částí Nesměřice, Dubina, Želivec a Domahoř a dále obce Vlastějovice, Horka II, Pertoltice, Dolní Pohleď, Slavošov, Řendějov, Chabeřice.
 
Personálně je odbor obsazen:
 •         1 vedoucí
 •         3 samostatné odborné referentky
 •     5 pečovatelek z povolání na plný úvazek
 •     1 pradlena
 
Činnost odboru vnitřních věcí se člení na následující úseky:

1.      Matrika - změna jména a příjmení - státní občanství
 •         provádí zápisy do knihy manželství
 •         provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 •         přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
 •         přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
 •         přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 •         přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
 •        přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
 •         přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
 •         přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 •         přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
 •         přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
 •         přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu                       a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, úmrtní listy)
 •         přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
 •         přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 •        přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavku zákona o rodině                               pro uzavření církevního sňatku
 •         přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 •         přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství                   v cizině
 •         přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 •         přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR                   do zvláštní matriky v Brně
 •         přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 •         přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
 •         přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
 •        vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
 •         vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 •         vydává potvrzení o občanském průkazu
 •         vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 •         vydává oddací listy, rodné listy, úmrtní listy
 •         vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

  2.      Ověřování listin a podpisů
 •         vedení evidence ověřování podpisů
 •         vedení evidence ověřování listin
 •         ověřování rejstříků trestů a jejich evidence
 •         vydávání ověřených výstupů z veřejných informačních systémů veřejné správy

  3.      Evidence obyvatel
 •         vedení místní evidence obyvatel a plnění úkolů s tím souvisejících
 •         spolupráce s příslušným úřadem
 •         sdělování informací státním orgánům a obcím o pobytu občanů ve městě
 •         vypracování seznamů pro příslušné orgány apod.
 •         vyřizování agendy spojené s evidencí obyvatel

  5.      Sbor pro občanské záležitosti
 •         příprava vítání občánků
 •         spolupráce při sňatcích
 •         zasílání písemných blahopřání k narozeninám občanů starších 70 let
 •         osobní návštěvy a blahopřání občanům starším 80 let
 •         zajišťování akce "Setkání důchodců

 

 • 6.      Sociální péče a zdravotnictví
 •         poradenství v sociální oblasti
 •         vyřizování agendy spojené se sociální péčí

  7.      Péče o rodinu a děti
 •         spolupráce s MěÚ Kutná Hora - oddělení péče o rodinu a děti

  8.      Pečovatelská služba a provoz služeb v DPS
 •         poskytování pečovatelské služby podle požadavku občanů a dle platných předpisů
 •         vyúčtování služeb pečovatelské služby
 •         vyřizování agendy spojené s pečovatelskou službou a DPS

  9.      Ostatní úkony na úseku občansko-právním
 •         sepisování dohod o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací
 •         vedení harmonogramu výkonu trestu OPP
 •         zajišťování voleb (i pro spádové obce)