Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Provozní řád

Spolkového domu Zruč nad Sázavou

ulice 5. května, čp. 510
285 22 Zruč nad Sázavou
 

Spolkový dům je určen především pro spolkový život občanů města a zajišťuje spolkům, dalším organizacím a občanům města prostor pro jejich aktivity.

 

 • Místo: ulice 5. května č. p. 510, 285 22 Zruč nad Sázavou, Spolkový dům                                 
 • Majitel: Město Zruč nad Sázavou                                                                                                            
 • Produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice Spolkového domu:                         
 • Kontaktní telefon: 730 514 040,  e-mail: cerna@mesto-zruc.cz                                                 
 • Správa budovy: Správa majetku města Zruč nad Sázavou
 • Kontaktní telefon: 327 531 416

 

I. Úvodní ustanovení

1. Provozní řád objektu Spolkový dům Zruč nad Sázavou upravuje povinnosti produkční,        programové a kulturně výchovné pracovnice SD, správy objektu, uživatelů objektu              a návštěvníků objektu.

2. Zřizovatelem a provozovatelem objektu je Město Zruč nad Sázavou.

3. Měnit a doplňovat provozní řád Spolkového domu je oprávněna Rada města Zruč                 nad Sázavou.

4. Produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice objektu seznámí s provozním       řádem v nezbytně nutném rozsahu všechny zainteresované stálé uživatele a zajistí jeho     vyvěšení na vyhrazeném místě, kde jsou povinni se s ním seznámit návštěvníci a ostatní     uživatelé.

5. Spolkový dům je určen k provozování spolkového, kulturně-společenského                             a sportovního života široké veřejnosti všech věkových skupin.

6. Uživatelem Spolkového domu může být spolek občanů města na základě smlouvy               s majitelem Spolkového domu tj. Městem Zruč nad Sázavou. Jednotlivec nebo skupina       mohou používat k tomu vyhrazené prostory Spolkového domu po dohodě                               s produkční, programovou a kulturně výchovnou pracovnicí SD.

7. Uživatel Spolkového domu je povinen dodržovat tento provozní řád, předem smluvený       čas a druh aktivity. Po celou dobu dbá platných předpisů, zejména bezpečnostních               a protipožárních, a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů       produkční, programové a kulturně výchovné pracovnice SD – viz příslušný článek tohoto     provozního řádu.

8. Všechny prostory Spolkového domu smějí být používány jen v souladu s tímto                       provozním řádem a to k aktivitám, které jsou v jednotlivých prostorech povoleny                   a ke kterým jsou určeny dle kolaudačního souhlasu.

9. Pronájmy částí Spolkového domu pro organizované akce fyzických a právnických osob       budou řešeny zvláštními smlouvami s městem Zruč nad Sázavou. Netýká se pravidelné       činnosti spolků v jejich klubovnách, na které mají s Městem Zruč nad Sázavou uzavřeny     smlouvy o výpůjčce.

10. Pronájmy částí Spolkového domu se řídí aktuálními ceníky uvedenými v příloze tohoto      provozního řádu.

11. Nájemce stvrzuje převzetí pronajímané části Spolkového domu, jakož i vybavení                    písemně záznamem v záznamníku produkční, programové a kulturně výchovné                    pracovnice SD, kde ve vlastním zájmu uvede veškerá před nájmem zjištěná poškození.        Nejsou-li zjištěna žádná poškození, příslušná kolonka se proškrtne. Po ukončení nájmu        části Spolkového domu provede produkční, programová a kulturně výchovná                        pracovnice SD kontrolu a převzetí prostoru, věcí a klíčů.  Převzetí a kontrolu zaznamená      do poškození a zjištěná poškození zaznamená v záznamníku pronájmů.

12. Město Zruč nad Sázavou nenese odpovědnost za věci odložené v prostorách                          Spolkového domu a jejich případnou ztrátu.


13. Rezervace pronájmů částí Spolkového domu je nutné ohlásit minimálně 2 pracovní dny       před započetím pronájmu, ve výjimečných případech je možná domluva                                 s rodukční, programovou a kulturně výchovnou pracovnicí SD. Rezervace možno                  domluvit osobně, telefonicky nebo emailem - viz shora uvedený kontakt.

 

II. Vstup do objektu
 

1. Vstup do Spolkového domu je zdarma.

2. Do objektu je možno vstupovat vchodem z ulice 5. května.

3. Pro vstup účastníků akcí pořádaných v objektu Spolkového domu platí pokyny                       organizátora akce.

4. Organizátor akce se řídí provozním řádem a dohodou s produkční, programovou                   a kulturně výchovnou pracovnicí SD.

 

III. Pobyt v objektu Spolkového domu je povolen pro:

1. Produkční, programovou a kulturně výchovnou pracovnici SD, další zaměstnance SD          a zástupce jejich nadřízené složky v provozní době.

2. Návštěvníky Městské knihovny a návštěvníky, kteří v prostorách Spolkového domu               absolvují spolkové aktivity spolu s doprovodem nebo samostatně, a to v rozsahu daném     harmonogramem  činnosti (provozní dobou) Spolkového domu případně rozvrhem             využití víceúčelového sálu a zasedací místnosti.

3. Osoby, které v objektu vykonávají se souhlasem produkční, programové a kulturně               výchovné pracovnice a Správy majetku města kontrolní nebo dočasné údržbářské                 práce.

 

Produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice SD na základě požadavků navrhovatelů sestavuje a aktualizuje rozvrh hodin jak pro víceúčelový sál, tak pro zasedací místnost. Rozvrh se sestavuje jednak na celý rok, jednak na jednotlivé měsíce.

Případné spory kolem rozvrhů mezi navrhovateli řeší produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice SD, případně vedoucí odboru kultury, školství a sportu MÚ Zruč nad Sázavou.

 

IV. Vybavení, ceny

Vybavení víceúčelového sálu, zasedací místnosti a kuchyňky:

Je zakázáno užívání vybavení, které je jednotlivých spolků či oddílů TJ Jiskra.

Případné společné vybavení bude určeno pro aktivity povolené ve víceúčelovém sále, zasedací místnosti a kuchyňce a o jeho zapůjčení rozhoduje produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice SD. Seznam tohoto společného vybavení je uveden v příloze č. 1 - Seznam společného vybavení Spolkového domu.

Záloha za půjčení věcí

Záloha za půjčené věci se nevybírá, není-li v případném ceníku uvedeno jinak.

Za ztrátu půjčené věci zaplatí uživatel (vypůjčitel) podle pokynů Produkční, programové a kulturně výchovné pracovnice SD pořizovací cenu dané věci zmenšenou o opotřebení.

 

V. Nájmy, ceny

Ve Spolkovém domě lze pronajmout:

- víceúčelový sál 1. přízemí – 208 m2;

- zasedací místnost ve 2. patře - 73 m2.

Nájemné:

Spolky budou využívat zasedací místnost bezplatně.

Ceny pronájmu ostatním - příloha číslo 2.

Objednávky pronájmu na obsazení víceúčelového sálu, zasedací místnosti a prostor chodeb (pro výstavní účely) přijímá a potvrzuje produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice SD osobně, e-mailem nebo na telefonním čísle - viz shora uvedený kontakt.

VI. Provozní doba Spolkového domu

Spolkový dům je v provozu celoročně.

Provozní doba pro veřejnost:

Spolky mající smluvní vztah s Městem:                           8 až 22 hodin každý den /*.

Nájemci víceúčelového sálu a zasedací místnosti:       8 až 22 hodin každý den /*.

Návštěvníci Městské knihovny:                                dle provozní doby Městské knihovny.

________________________________________

/*mimo pracovní dny ale musí uživatel počítat s určitými omezeními: není k dispozici produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice SD a v případně nutnosti se musí obracet přímo na Městskou policii [tel. viz níže], mimo předem s manažerkou SD dohodnutých akcí není zajištěn úklid, uživatel vstupuje jen na vlastní nebezpečí - musí dbát zvýšené opatrnosti a musí mít s produkční, programovou a kulturně výchovnou pracovnicí SD předem dohodnutý režim zamykání, případně i kódování budovy.


VII. Další podmínky užívání Spolkového domu
 

1. Za plynulý provoz odpovídá produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice SD.

2. V případě změn podmínek ve Spolkovém domě je produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice oprávněna částečně omezit nebo zcela zrušit provoz a tuto skutečnost je povinna dle možností předem oznamovat navrhovateli/objednateli - jedná se o jednu ze základních podmínek užívání prostor Spolkového domu a tito navrhovatelé/objednatelé včetně běžných uživatelů Spolkového domu musí s touto možností počítat a mimo vrácení příslušné části nájemného nemohou na Městu uplatňovat žádné další nároky ani vzniklou škodu.

3. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit       nejpozději 1 pracovní den předem. Pokud tak neučiní, je produkční, programová                  a kulturně výchovná pracovnice SD oprávněna nepřijímat napříště od tohoto                        objednatele další objednávky. Je na zvážení produkční, programové a kulturně výchovné    pracovnice Spolkového domu, zda za zamluvení víceúčelového sálu nebo zasedací              místnosti  stanoví složení zúčtovatelné zálohy.

4. V případě zjištění jakékoli závady na zařízení Spolkového domu nebo na jeho                         bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit produkční,         programové a kulturně výchovné pracovnici či v případě hrozícího prodlení                             na Městskou policii - viz níže.

5. Spolky sídlící ve Spolkovém domě jsou dále povinny:

- s dostatečným předstihem (minimálně měsíc předem) informovat produkční,                        programově a kulturně výchovnou pracovnici SD o akcích, které pořádají na SD

- odevzdávat produkční, programové a kulturně výchovné pracovnice SD výroční zprávu,      nejpozději do konce ledna stávajícího roku

- na požádání předložit produkční, programové a kulturně výchovné pracovnici SD                  informace o činnosti spolku

- respektovat a dodržovat podmínky pro uspořádání akce pro spolky sídlící v SD – příloha     číslo 3

- dochází-li k opakovanému porušení výše uvedeného, má produkční, programová                  a kulturně výchovná pracovnice SD právo podat návrh na vypovězení smlouvy.                      O vypovězení smlouvy mezi daným spolkem a městem Zruč nad Sázavou rozhoduje Rada města Zruč nad Sázavou.

 

VIII. Povinnosti všech uživatelů a návštěvníků Spolkového domu

Všichni uživatelé a návštěvníci (dále jen uživatelé) objektu jsou povinni:

- udržovat čistotu a nepoškozovat zařízení,

- odhazovat odpadky jen na místa, která jsou k tomu určená,

- vstupovat pouze ve vhodné obuvi jak do objektu, tak i do víceúčelového sálu (zejména       v obuvi nezanechávající šmouhy na podlaze)

- nevstupovat do Spolkového domu mimo provozní dobu,

- nepřemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa,

- neodhazovat žvýkačky,
- dodržovat zákaz kouření v celé budově, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných     látek,
- dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady                         bezpečného chování ve všech prostorách Spolkového domu,

- nemanipulovat s technickými zařízeními budovy bez souhlasu manažerky (regulátory        teploty, termoregulační hlavice, čidla a klávesnice zabezpečovací a požární signalizace)

- používat schodišťový výtah do víceúčelového sálu jen pro přepravu sedících osob                 na zabrzděném invalidním vozíku po seznámení s návodem a bezpečnostními pokyny       a při jejich dodržení
- chovat se tak, aby nezpůsobili vznik požáru, dodržovat protipožární předpisy a řídit              se dokumenty požární ochrany platné pro tento objekt
- při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit ihned na telefonní číslo 150 nebo 112                 a bez prodlení také správci objektu,
- v průběhu aktivit důsledně dbát všech dohod a pokynů manažerky SD

- uživatel, který je svědkem úmyslného poškozování budovy či jejího vybavení nebo               zařízení, ihned oznámí tuto skutečnost Městské policii na telefon 724 102 231 .

-uživatel Spolkového domu nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů               zařízení, nesmí je a nejbližší okolí ani jinak omezovat nebo obtěžovat.

-Město Zruč nad Sázavou nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve Spolkovém       domě. Po zajištění potřebného ošetření je ale nutno každý úraz bez prodlení nahlásit           produkční, programové a kulturně výchovné pracovnici SD.

 

IX. Režim v objektu

Každý ze spolků, který má s Městem Zruč nad Sázavou podepsánu smlouvu o výpůjčce, obdrží proti podpisu klíče, potřebné k užívání vypůjčené místnosti a je seznámen se systémem bezpečnostního kódování elektronické zabezpečovací signalizace [EZS]. Je zakázáno pořizování dalších kopií těchto klíčů bez vědomí a registrace produkční, programové a kulturně výchovné pracovnice SD a předávaní klíčů či jejich kopií od Spolkového domu třetím osobám. Je také nutno zachovávat mlčenlivost o systému EZS a přidělených kódech.

Uživatel, který si najme zasedací místnost nebo víceúčelový sál, obdrží proti podpisu potřebné klíče a bude poučen o kódování. Po ukončení nájmu odevzdá uživatel neprodleně klíče ten den nebo den následující produkční, programové a kulturně výchovné pracovnici Spolkového domu. Výše uvedený zákaz pořizování kopií a předávání klíčů a nutnost zachovávání mlčenlivosti o systému EZS platí pro tyto uživatele též.

Místnosti objektu musí být po opuštění a po skončení aktivity řádně uzavřeny, uzamčeny a zajištěny. Uživatel, který poslední opouští místnost je povinen se přesvědčit, že všechny el. spotřebiče, které nejsou dle návodu určeny ke stálému provozu bez dozoru, jsou vypnuty nebo vytaženy z el. zásuvky  tak, že nehrozí vzplanutí, není ponechána tekoucí voda a v místnosti jsou uzavřena okna a vypnuto osvětlení.

Uživatel, který poslední opouští objekt, je povinen se přesvědčit, zda jsou uzavřena okna a vypnuto osvětlení ve společných prostorách.

Peníze, vstupenky, důležité písemnosti, razítka apod. musí být pečlivě uschovány a zabezpečeny před zneužitím.

 

X. Všeobecné zásady užívání Spolkového domu

- udržovat pořádek a hygienické zásady v celém Spolkovém domě ve smyslu zásad                  slušného chování,
- případné závady zdravotechniky ohlásit správci objektu,
- v celém objektu dodržovat zákaz kouření, zákaz manipulace s otevřeným ohněm,        zákaz vnášení nebezpečných látek (hořlaviny, výbušniny, plynové láhve apod.)

- zákaz manipulace s hydranty mimo hašení požáru
- nepoškozovat budovu ani její zařízení a vybavení,
- při porušení tohoto provozního řádu, nebo nevhodném chování, může manažerka SD        osobu vykázat ze Spolkového domu bez nároku na vrácení zaplaceného nájemného.

 

Přílohy:

1/ Seznam společného vybavení Spolkového domu

2/ Ceník nájmů ve Spolkovém domě

3/ Podmínky pro uspořádání akce pro spolky sídlící ve Spolkovém domě

 

Schváleno Radou města usnesením č. 26/2017

Ve Zruči nad Sázavou dne 23. ledna 2017

 

 

                                                                      .....................................

                                                                                  Mgr. Martin Hujer

                                                                                     starosta města

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1

Provozního řádu Spolkového domu

Zruč nad Sázavou

ulice 5. května, čp. 510, 285 22 Zruč nad Sázavou
 

 

Seznam společného vybavení Spolkového domu

 

 

 1. stůl                                             12 ks
 2. židle                                           52 ks
 3. technika na videoprojekci     1 ks
 4. radiomagnetofon                    1 ks                
 5. magnetická tabule                  1 ks     
 6. flipchart tabule, papíry            1ks
 7. kliprámy                                  30 ks
 8. elektrický dvouvařič                1 ks
 9. lednice                                        1 ks
 10. nádoba na horkou vodu        2 ks
 11. varné konvice                            1 ks
 12. hrnec                                           2 ks
 13. skleněná konvice                     3 ks
 14. skleněný džbán                        3 ks
 15. talíř hluboký                            10 ks
 16. talíř mělký                                15 ks
 17. talíř dezertní                           30 ks
 18. hrnky – velké                           18 ks
 19. hrnky malé                             40 ks
 20. podšálky                                  70 ks
 21. skleničky                                 45 ks
 22. skleničky na víno                  20 ks

 

Schváleno Radou města usnesením č. 26/2017

Ve Zruči nad Sázavou dne 23. ledna 2017                                           

           

…………………………

                                                                                              Mgr. Martin Hujer

                                                                                                  starosta města

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2

Provozního řádu Spolkového domu

Zruč nad Sázavou

ulice 5. května, čp. 510, 285 22 Zruč nad Sázavou
 

Ceník nájmů ve Spolkovém domě

 

 • zasedací místnost       250,- Kč/hod, v topné sezoně 300,- Kč/hod                                                                                        

  Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

   

 • víceúčelový sál           všední dny dospělí 200,- Kč/hod           děti 150,- Kč/hod                                

                                    víkendy dospělí 250,- Kč/hod                 děti 200,- Kč/hod.

   

Schváleno Radou města usnesením č. 26/2017

Ve Zruči nad Sázavou 23. ledna 2017                                      

 

.....................................

                                                                                                   Mgr. Martin Hujer

                                                                                                      starosta města

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                        Příloha č. 3

Provozního řádu Spolkového domu

Zruč nad Sázavou

ulice 5. května, čp. 510, 285 22 Zruč nad Sázavou

 

Podmínky pro uspořádání akce pro spolky sídlící v SD

 

 • s dostatečným předstihem si domluvit termín a upřesnit časový rozvrh pronájmu               s produkční, programovou a kulturně výchovnou pracovnicí SD                                                                                                                                   
 • převzít si od produkční, programové a kulturně výchovné pracovnice SD klíče, převzít       prostor, zapůjčené věci                                              
 • prostor, spotřebiče a další zapůjčené předměty využít pouze k účelu domluvené                 akce                                                                                                                                                             
 • po skončení akce:                                                                                                                                      - dát vše v prostoru do původního stavu

       - uklidit – umýt stoly, nádobí, zamést podlahu

       - zavřít okna

       - v topné sezóně (zasedací místnost) – na radiátoru  na regulačním  kohoutu nastavit              stupeň č. 1-2                                                                                                                                       

       - v případě jakéhokoliv poškození nebo poruchy, týkající se prostoru a věcí ve výpůjčce,           informovat produkční, programovou a kulturně výchovnou pracovnici SD                                                                   

       - v případě zaviněného poškození, poruchy nebo ztráty vypůjčených věcí bude                          ze strany vypůjčitele poskytnuto finanční  nebo materiální vyrovnání v přiměřené                  výši – výši náhrady stanoví produkční, programová a kulturně výchovná pracovnice              SD                                                                    

      - zpětné předání prostoru, vypůjčených věcí a klíčů produkční, programové a kulturně           výchovné pracovnici SD, a to hned po ukončení akce nebo nejpozději následující                   pracovní  den

 

 

Schváleno Radou města usnesením č. 26/2017

Ve Zruči nad Sázavou dne 23. ledna 2017                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                  …………………………

                                                                                                     Mgr. Martin Hujer

                                                                                                         starosta města

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

PŘEKLADAČ - UPŘESNĚNÍ

Univerzální překladač na těchto webových stránkách je implementací strojového překladače, který automatizovaně překládá zadané textové informace. Nejedná se tedy o stoprocentní překlad obsahu. Systém je ale postačující k základnímu porozumění.

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
29
4
30
4
31
4
1
5
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
5
23
7
24
10
25
7
26
5
27
5
28
5
29
4
30
5
31
9
1
7

Lepší místo


 

Mobilní aplikace

maplayapp

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Jiskra Zruč n. S. B - Nepoměřice 6:0, 2013

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 434
TÝDEN: 434
CELKEM: 1924420

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz