Menu

​​

Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Provozní řád sportovní haly

Závazný předpis Města a podmínky užívání sportovní haly

Město Zruč nad Sázavou je vlastníkem Sportovní haly Základní školy Na Pohoří [dále jen SH].                                                                                                                                                         Každý návštěvník a uživatel svým vstupem do prostor zařízení vyjadřují souhlas s povinností dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazují se je dodržovat. Cvičenec mladší 18 let může do tělocvičny vstoupit jen s osobou vedoucí trénink, která podepsala souhlas s provozním řádem. Osoba starší 18 let musí být před použitím sportovního nářadí seznámena s manipulací s ním.

 

  • Dodržování předpisů, správa haly

Vlastníka SH zastupují: v pracovní dny v době výuky do 16:00 hod. vedení Základní školy Na Pohoří [ZŠ] a od 16:00 hod a v dny pracovního volna jmenovaní správci haly, kteří dohlížejí na dodržovaní podmínek tohoto provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických, dohlížejí také na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů a na řádné užívání haly a jejího zařízení a vybavení. Tito zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů, nebo ohrožují bezpečnost osob a majetku, nebo jinak obtěžují návštěvníky nebo nerespektující pokyny zástupce vlastníka nebo správce.

Uživatelé, příp. návštěvníci se pohybují pouze v prostoru určeném provozovatelem nebo pořadatelem akce.

Správci haly: Petr Škramovský.

  • Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do SH, sankce,                  bezpečnost    

Veřejnost má přístup do SH umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy apod./. Doba konání a další podmínky přístupu /např. výše vstupného/ budou vždy v předstihu vyvěšeny na vývěsce SH, případně na vývěsce Městského úřadu. Pro zajištění bezpečnosti správce SH omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita SH - zejména tribuny pro diváky.

Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla v případě potřeby provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní prohlídka jeho osoby a současně i kontrola vnášejících zavazadel a předmětů a to i za použití technických prostředků. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

Mimo dobu konání těchto veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SH pouze osobám, které zde mají výuku nebo mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání [dále jen sportovní akce].

Na sportovní plochu SH /palubovku/ je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly nebo vedení ZŠ.

Na plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrábáním /např. zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce. Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu SH nebo ji ihned z užívání SH vyloučit.

Vstup na plochu SH je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním /sportovním/ úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SH /např. aby na úboru nebyly kovové předměty, cvočky, druky, kovové knoflíky atd./.

Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část SH je z užívání vyloučena.

Plocha hřiště slouží pouze ke sportovním činnostem, pro něž je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno.

Na plochu SH, na galerii a tribunu je zakázáno nosit jídlo, tekutiny, vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit plochu nebo zařízení SH /např. větší předměty a kovové součásti, zavazadla, tyče, nářadí, nože, deštníky, kočárky, natlakované nádoby a spreje /. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce SH.

V celé hale platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a je zakázáno vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.

Mimo nezbytnou nutnost užití např. při velkém požáru je zakázáno manipulovat s hydranty nebo s uzavřenými nouzovými východy.

V hale je přísný zákaz manipulace s brankami na házenou, toto smí zajišťovat pouze správce haly, trenéři nad 18 let a školní pedagogové. Branky musí být vždy zajištěny proti převrácení a to při hře i v „parkovací poloze“.

Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu palubovky nebo na opravu zařízení SH, a to v minimální výši od 100,‑ Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad Města. V případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko Správy majetku Města.

 

  • V době tréninků a cvičení není vstup na galerii povolen.

Do SH a do šaten je zakázáno nosit cennosti /mobil. telefony, větší obnosy peněz, šperky...atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost.

Uživatelům se nedovoluje tahat a opírat se o spouštěcí dělící látkové příčky. Manipulace s ovládáním dělících příček, košů, osvětlení, světelné tabule, vytápění a vzduchotechniky, přísluší pouze pověřeným osobám. Ostatním není vstup do místnosti technického ovládání zařízení SH povolen.

Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned zapsat do provozní knihy SH a ohlásit vedení školy nebo správci haly.

Za případnou veřejnou hudební produkci v hale /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly ale vždy uživatel haly /trenér, cvičitel či pořadatel/, který je povinen také uhradit případné autorské poplatky dle zvláštního zákona.

V prostoru za SH je vyhrazené parkoviště pro osobní automobily, před ní pro správu SH /sanitka + těl.postižení/. Autobusy mohou parkovat v prostoru parkoviště před restaurací „U Studničků“.

V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno zatelefonovat:

      - pevnou linkou z prostoru vstupu /u okénka, pouze tísňová volání/  

- mobilním telefonem správce haly

- v nouzi i z bytu školníka p. Herouta nebo z kanceláře ZŠ

Lékárnička je umístěna v prostoru rozhodčích /prostřední střídačka/ a její použití nutno hlásit správci haly.

Za úraz způsobený neopatrností, při užívání zařízení k jinému účelu než je určeno,

nebo jiným než běžným způsobem, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

Zařízení sportovního areálu vyhovuje technickým normám, je každoročně kontrolováno dle příslušných požadavků ČSN EN oprávněnou certifikovanou osobou, provozní kontroly jsou pak prováděny čtvrtletně proškolenými provozními pracovníky.

 

  • Tréninky, cvičení, výuka

Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15 min. před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn jen vstupním prostorem z ulice Na Pohoří, žákům školy je v době výuky umožněn vstup pouze s vyučujícím průchodem z pavilonu F ZŠ. Průchod otevírá v 7.45 hod pověřený pracovník školy  /školník/ a uzavírá ho v 16.00 hod /v pondělí – čtvrtek/ a ve 14.hod /v pátek/. Základní školou je využívána jen vlastní plocha tělocvičen.

Do prostorů šaten je umožněn vstup pouze s vedoucím tréninku /trenérem/ nebo cvičení /cvičitelem/. Klíče od prostorů šaten obdrží trenér nebo cvičitel nejdříve před zahájením tréninku/cvičení/.

Trenér či cvičitel potvrdí svým podpisem správnost časových údajů přítomnosti v provozním deníku haly /podklad pro účetnictví/.

Pokud trenér/cvičitel/ nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu /min. 24 hodin předem/, jsou sjednané hodiny účtovány v plném rozsahu.

Pro případ mimořádných soutěžních utkání, turnajů a soustředění má správa SH právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. Návrh na zrušení musí správce haly předložit vedoucí OKŠS ke schválení. O zrušení z tohoto důvodu je trenér/cvičitel/ informován dva týdny předem – na vývěsce haly, nebo v kratší lhůtě - přímo na tel. číslo trenéra/cvičitele/. Každý trenér/cvičitel/  je povinen sdělit správě SH možný kontakt /telefon/.

 

  • Soutěže, utkání

Vstup do haly je možný 60 min. před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se správou SH dohodnout vstup i odlišně. Vstup do haly a odchod je pro diváky, sportující i pořadatele umožněn pouze hlavním vchodem z ul. Na Pohoří.

Klíče od šaten obdrží hlavní pořadatel akce od správy haly a stejně je osobně odevzdává zpět. Zapůjčení je evidováno podpisem u správy SH v provozní knize. Zapůjčení klíčů od skříněk je možné /proti zaplacené záloze/.

Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu.

Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu /min. 48 hodin předem/, jsou sjednané hodiny účtovány takto. Pokud pořadatel /nájemce SH/  zruší sportovní akci u správy haly a to v předstihu minimálně 24 hodin před zahájením akce, je povinen zaplatit stornovací poplatky ve výši 50% ceny za sjednané hodiny. Pokud akci zruší méně než 24 hodin před zahájením sportovní akce jsou sjednané hodiny účtovány v plném rozsahu. Pořadatel /nájemce/ sport. akcí, zápasů a turnajů je povinen se správou haly uzavřít písemnou dohodu o pronájmu SH nebo písemný záznam o této dohodě. V dohodě nebo záznamu musí být mimo jiné také uvedeno datum a doba pronájmu.

Při sportovních akcích je ve vstupní části SH provozováno občerstvení. Pravidla jeho provozu se řídí zákonnými předpisy /obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd. a kolaudačním rozhodnutím SH/.                                               Všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost dodržovat volné

 

  • Vyúčtování a úhrada

Správa haly eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 min. směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané - pokud nebudou zrušeny v termínech výše uvedených.  Cena za používání plochy SH /bez vybavení, nářadí a sportovního náčiní/ je stanovena v ceníku schváleném Radou města, který je k nahlédnutí u správce SH a na vývěsce SH.

Správa haly je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v té souvislosti vzniklých - za tyto nenese správa haly ani Město žádnou odpovědnost.

Stálým uživatelům /např. TJ Jiskra/ jsou platby za užívání SH fakturovány měsíčně se 14 denní splatností. Ostatní uživatelé při opakovaných akcích platí v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ v pokladně Města [na MÚ v úřední hodiny] a v dohodnutém termínu, nejpozději ale vždy do konce kalendářního měsíce. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem před zahájením akce do pokladny Města /uživatel předloží před zahájením akce doklad správci/ nebo musí být zaplaceny v hotovosti a také předem přímo správci SH.

Více jak 30 denní prodlení s placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení uživatele z užívání SH. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

 

Vydání tohoto provozního řádu schválila Rada města Zruč nad Sázavou dne 26. září 2016 usnesením č. 377/2016.

 

 

  • Účinnost     Tento předpis nabývá účinnosti vyvěšením na vývěsce SH.

 

 

Ve Zruči nad Sázavou 1. května 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny MěÚ

Úřední hodiny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

Otevírací doba pokladny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK

9.30 - 11:00

Munipolis


banner

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
8
13
11
14
8
15
7
16
6
17
7
18
6
19
7
20
6
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
6
29
7
30
6
31
7
1
6
2
6
3
7
4
5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:103
TÝDEN:4798
CELKEM:3681807

foto

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz